Visa allt om Aktiebolaget Volvo
Visa allt om Aktiebolaget Volvo

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 332 738 000 301 914 000 312 515 000 282 949 000 272 622 000 303 647 000 310 367 000 264 749 000 218 361 000 303 667 000
Övrig omsättning 1 542 000 1 048 000 4 609 000 96 000 96 000 596 000 - - - 1 564 000
Rörelseresultat (EBIT) 29 678 000 20 826 000 23 318 000 5 824 000 7 138 000 17 622 000 26 899 000 18 000 000 -17 013 000 15 851 000
Resultat efter finansnetto 27 605 000 19 230 000 20 419 000 5 089 000 4 721 000 15 355 000 24 929 000 15 514 000 -20 574 000 14 010 000
Årets resultat 20 786 000 13 223 000 15 099 000 2 235 000 3 802 000 11 258 000 18 115 000 11 212 000 -14 685 000 10 016 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 455 000 218 615 000 203 478 000 205 594 000 181 217 000 185 991 000 180 585 000 170 868 000 177 320 000 196 381 000
Omsättningstillgångar 199 039 000 180 301 000 170 687 000 177 302 000 163 612 000 152 751 000 172 659 000 147 139 000 154 945 000 176 038 000
Tillgångar 412 494 000 398 916 000 374 165 000 382 896 000 344 829 000 338 742 000 353 244 000 318 007 000 332 265 000 372 419 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 069 000 96 061 000 83 810 000 80 046 277 76 032 000 85 648 000 96 894 000 73 110 000 66 405 000 84 010 000
Minoritetsintressen 1 941 000 1 703 000 1 801 000 1 723 1 333 000 1 266 000 1 100 000 1 011 000 629 000 630 000
Avsättningar (tkr) 39 953 000 41 077 000 40 879 000 44 692 000 20 918 000 28 484 000 15 167 000 26 502 000 27 536 000 40 781 000
Långfristiga skulder 96 213 000 104 873 000 91 814 000 121 763 000 94 926 000 92 239 000 96 404 000 93 325 000 115 114 000 92 608 000
Kortfristiga skulder 167 317 000 155 202 000 155 861 000 136 393 000 151 620 000 131 105 000 143 679 000 124 059 000 122 581 000 154 390 000
Skulder och eget kapital 412 494 000 398 916 000 374 165 000 382 896 000 344 829 000 338 742 000 353 244 000 318 007 000 332 265 000 372 419 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 672 000 609 100 741 400 587 400 589 100 769 900 802 400 1 144 000 941 200 1 047 800
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 80 800 64 600 58 300 - 185 400 112 800 87 600 133 300
Löner till övriga anställda 41 696 000 39 069 400 39 716 100 36 945 500 35 622 400 38 406 300 36 236 100 32 832 000 31 921 800 34 699 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 12 897 000 12 111 900 13 334 400 12 250 700 12 405 900 13 806 000 8 998 700 11 943 500 12 885 500 11 740 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 334 280 000 302 962 000 317 124 000 283 045 000 272 718 000 304 243 000 310 367 000 264 749 000 218 361 000 305 231 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 85 403 84 653 90 193 94 625 94 832 102 082 102 248 94 250 88 084 97 030
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 896 3 566 3 465 2 990 2 875 2 975 3 035 2 809 2 479 3 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 612 596 526 513 519 450 487 519 489
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 678 000 33 961 000 40 186 000 21 754 000 7 238 719 32 099 000 40 891 000 31 792 000 -1 786 000 29 375 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% -3,39% 10,45% 3,79% -10,22% -2,17% 17,23% 21,24% -28,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,23% 5,28% 6,30% 1,85% 2,18% 5,35% 7,87% 5,87% -5,00% 4,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,97% 6,98% 7,54% 2,50% 2,76% 5,97% 8,96% 7,05% -7,61% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,90% 23,29% 22,99% 22,24% 22,05% 22,58% 24,25% 23,78% 14,74% 21,76%
Rörelsekapital/omsättning 9,53% 8,31% 4,74% 14,46% 4,40% 7,13% 9,34% 8,72% 14,82% 7,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,96% 24,08% 22,40% 20,91% 22,05% 25,28% 27,43% 22,99% 19,99% 22,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,46% 85,06% 81,03% 96,61% 80,77% 85,69% 89,13% 86,49% 95,62% 78,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 491 000 625 000 884 000 696 000 659 000 670 000 721 000 564 000 698 000 790 000
Övrig omsättning - 819 000 4 984 000 33 000 1 000 3 212 000 8 877 000 13 263 000 6 000 15 524 000
Rörelseresultat (EBIT) -1 730 000 -626 000 3 481 000 -1 043 000 -1 597 000 2 186 000 7 851 000 12 517 000 -7 076 000 14 815 000
Resultat efter finansnetto 6 992 000 -1 502 000 2 277 000 3 564 000 -2 785 000 565 000 6 078 000 11 559 000 -7 476 000 14 069 000
Årets resultat 19 001 000 8 127 000 12 739 000 6 690 000 -1 621 000 5 101 000 5 481 000 10 328 000 -2 239 000 16 825 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 368 000 71 403 000 71 436 000 71 200 000 68 055 000 62 627 000 65 679 000 65 703 000 64 249 000 48 773 000
Omsättningstillgångar 25 945 000 23 569 000 28 743 000 11 982 000 9 262 000 13 484 000 11 344 000 12 487 000 4 954 000 10 147 000
Tillgångar 104 313 000 94 972 000 100 179 000 83 182 000 77 317 000 76 111 000 77 023 000 78 190 000 69 203 000 58 920 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 534 000 43 098 000 41 006 000 38 286 000 34 584 000 41 237 000 42 159 000 41 853 000 31 353 000 37 569 000
Obeskattade reserver 6 001 000 2 502 000 4 000 4 000 5 000 4 000 4 000 4 000 4 000 704 000
Avsättningar (tkr) 103 000 118 000 128 000 142 000 164 000 175 000 183 000 134 000 136 000 178 000
Långfristiga skulder 13 981 000 13 978 000 13 976 000 7 000 7 000 7 000 18 000 17 000 7 000 7 000
Kortfristiga skulder 28 694 000 35 276 000 45 065 000 44 743 000 42 557 000 34 688 000 34 659 000 36 182 000 37 703 000 20 462 000
Skulder och eget kapital 104 313 000 94 972 000 100 179 000 83 182 000 77 317 000 76 111 000 77 023 000 78 190 000 69 203 000 58 920 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 53 700 - - 30 400 25 900 24 600 0 34 200 19 000 31 000
Varav tantiem till styrelse & VD 26 300 - - 7 400 0 - - 8 000 1 100 9 800
Löner till övriga anställda 429 000 381 000 413 000 323 600 265 200 270 200 231 000 184 600 140 600 195 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 400 215 000 246 000 193 000 178 900 180 100 137 000 119 900 139 500 107 100
Utdelning till aktieägare 8 636 000 6 093 000 6 093 000 6 089 824 0 6 083 037 6 082 284 5 068 568 0 4 055 000
Omsättning 491 000 1 444 000 5 868 000 729 000 660 000 3 882 000 9 598 000 13 827 000 704 000 16 314 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 305 309 327 317 262 258 181 198 190 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 610 2 023 2 703 2 196 2 515 2 597 3 983 2 848 3 674 4 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 515 1 929 2 015 1 726 1 794 1 841 2 033 1 711 1 574 1 703
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 729 991 -616 000 3 498 000 -1 025 000 -1 581 000 2 202 000 7 867 000 12 533 000 -7 062 000 14 822 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,44% -29,30% 27,01% 5,61% -1,64% -7,07% 27,84% -19,20% -11,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,47% -0,63% 3,47% 5,45% -2,06% 2,87% 10,19% 16,01% -10,22% 25,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 586,76% -96,00% 393,78% 650,86% -241,12% 326,27% 1 088,90% 2 219,33% -1 013,61% 1 887,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -559,88% -1 873,12% -1 846,38% -4 707,04% -5 052,35% -3 164,78% -3 233,70% -4 201,24% -4 691,83% -1 305,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,73% 47,43% 40,94% 46,03% 44,74% 54,18% 54,74% 53,53% 45,31% 64,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,42% 66,81% 63,78% 26,78% 21,76% 38,87% 32,73% 34,51% 13,14% 49,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...