Visa allt om Aktiebolaget Volvo

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 431 980 000 332 738 000 301 914 000 312 515 000 282 949 000 272 622 000 303 647 000 310 367 000 264 749 000 218 361 000
Övrig omsättning 2 144 000 1 542 000 1 048 000 4 609 000 96 000 96 000 596 000 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 531 000 29 678 000 20 826 000 23 318 000 5 824 000 7 138 000 17 622 000 26 899 000 18 000 000 -17 013 000
Resultat efter finansnetto 46 832 000 27 605 000 19 230 000 20 419 000 5 089 000 4 721 000 15 355 000 24 929 000 15 514 000 -20 574 000
Årets resultat 36 495 000 20 786 000 13 223 000 15 099 000 2 235 000 3 802 000 11 258 000 18 115 000 11 212 000 -14 685 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 650 000 213 455 000 218 615 000 203 478 000 205 594 000 181 217 000 185 991 000 180 585 000 170 868 000 177 320 000
Omsättningstillgångar 282 187 000 199 039 000 180 301 000 170 687 000 177 302 000 163 612 000 152 751 000 172 659 000 147 139 000 154 945 000
Tillgångar 524 837 000 412 494 000 398 916 000 374 165 000 382 896 000 344 829 000 338 742 000 353 244 000 318 007 000 332 265 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 595 000 107 069 000 96 061 000 83 810 000 80 046 277 76 032 000 85 648 000 96 894 000 73 110 000 66 405 000
Minoritetsintressen 3 083 000 1 941 000 1 703 000 1 801 000 1 723 1 333 000 1 266 000 1 100 000 1 011 000 629 000
Avsättningar (tkr) 50 823 000 39 953 000 41 077 000 40 879 000 44 692 000 20 918 000 28 484 000 15 167 000 26 502 000 27 536 000
Långfristiga skulder 137 927 000 96 213 000 104 873 000 91 814 000 121 763 000 94 926 000 92 239 000 96 404 000 93 325 000 115 114 000
Kortfristiga skulder 194 410 000 167 317 000 155 202 000 155 861 000 136 393 000 151 620 000 131 105 000 143 679 000 124 059 000 122 581 000
Skulder och eget kapital 524 837 000 412 494 000 398 916 000 374 165 000 382 896 000 344 829 000 338 742 000 353 244 000 318 007 000 332 265 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 964 000 672 000 609 100 741 400 587 400 589 100 769 900 802 400 1 144 000 941 200
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 80 800 64 600 58 300 - 185 400 112 800 87 600
Löner till övriga anställda 47 637 000 41 696 000 39 069 400 39 716 100 36 945 500 35 622 400 38 406 300 36 236 100 32 832 000 31 921 800
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 15 591 000 12 897 000 12 111 900 13 334 400 12 250 700 12 405 900 13 806 000 8 998 700 11 943 500 12 885 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 124 000 334 280 000 302 962 000 317 124 000 283 045 000 272 718 000 304 243 000 310 367 000 264 749 000 218 361 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 93 731 85 403 84 653 90 193 94 625 94 832 102 082 102 248 94 250 88 084
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 609 3 896 3 566 3 465 2 990 2 875 2 975 3 035 2 809 2 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 647 612 596 526 513 519 450 487 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 70 116 000 29 678 000 33 961 000 40 186 000 21 754 000 7 238 719 32 099 000 40 891 000 31 792 000 -1 786 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 10,21% -3,39% 10,45% 3,79% -10,22% -2,17% 17,23% 21,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,50% 7,23% 5,28% 6,30% 1,85% 2,18% 5,35% 7,87% 5,87% -5,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,54% 8,97% 6,98% 7,54% 2,50% 2,76% 5,97% 8,96% 7,05% -7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,33% 23,90% 23,29% 22,99% 22,24% 22,05% 22,58% 24,25% 23,78% 14,74%
Rörelsekapital/omsättning 20,32% 9,53% 8,31% 4,74% 14,46% 4,40% 7,13% 9,34% 8,72% 14,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,41% 25,96% 24,08% 22,40% 20,91% 22,05% 25,28% 27,43% 22,99% 19,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,01% 87,46% 85,06% 81,03% 96,61% 80,77% 85,69% 89,13% 86,49% 95,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 362 000 635 000 491 000 625 000 884 000 696 000 659 000 670 000 721 000 564 000
Övrig omsättning - - - 819 000 4 984 000 33 000 1 000 3 212 000 8 877 000 13 263 000
Rörelseresultat (EBIT) -1 506 000 -1 624 000 -1 730 000 -626 000 3 481 000 -1 043 000 -1 597 000 2 186 000 7 851 000 12 517 000
Resultat efter finansnetto 4 379 000 2 908 000 6 992 000 -1 502 000 2 277 000 3 564 000 -2 785 000 565 000 6 078 000 11 559 000
Årets resultat 22 009 000 14 621 000 19 001 000 8 127 000 12 739 000 6 690 000 -1 621 000 5 101 000 5 481 000 10 328 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 484 000 81 856 000 78 368 000 71 403 000 71 436 000 71 200 000 68 055 000 62 627 000 65 679 000 65 703 000
Omsättningstillgångar 39 551 000 35 145 000 25 945 000 23 569 000 28 743 000 11 982 000 9 262 000 13 484 000 11 344 000 12 487 000
Tillgångar 121 035 000 117 001 000 104 313 000 94 972 000 100 179 000 83 182 000 77 317 000 76 111 000 77 023 000 78 190 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 218 000 61 544 000 55 534 000 43 098 000 41 006 000 38 286 000 34 584 000 41 237 000 42 159 000 41 853 000
Obeskattade reserver 10 000 000 6 001 000 6 001 000 2 502 000 4 000 4 000 5 000 4 000 4 000 4 000
Avsättningar (tkr) 248 000 258 000 103 000 118 000 128 000 142 000 164 000 175 000 183 000 134 000
Långfristiga skulder 5 595 000 13 977 000 13 981 000 13 978 000 13 976 000 7 000 7 000 7 000 18 000 17 000
Kortfristiga skulder 41 973 000 35 221 000 28 694 000 35 276 000 45 065 000 44 743 000 42 557 000 34 688 000 34 659 000 36 182 000
Skulder och eget kapital 121 035 000 117 001 000 104 313 000 94 972 000 100 179 000 83 182 000 77 317 000 76 111 000 77 023 000 78 190 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 51 000 49 000 53 700 - - 30 400 25 900 24 600 0 34 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 26 300 - - 7 400 0 - - 8 000
Löner till övriga anställda 420 000 404 000 429 000 381 000 413 000 323 600 265 200 270 200 231 000 184 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 328 000 134 000 284 400 215 000 246 000 193 000 178 900 180 100 137 000 119 900
Utdelning till aktieägare 0 20 335 000 8 636 000 6 093 000 6 093 000 6 089 824 0 6 083 037 6 082 284 5 068 568
Omsättning 362 000 635 000 491 000 1 444 000 5 868 000 729 000 660 000 3 882 000 9 598 000 13 827 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 325 309 305 309 327 317 262 258 181 198
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 2 055 1 610 2 023 2 703 2 196 2 515 2 597 3 983 2 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 458 1 900 2 515 1 929 2 015 1 726 1 794 1 841 2 033 1 711
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 506 000 -1 624 000 -1 729 991 -616 000 3 498 000 -1 025 000 -1 581 000 2 202 000 7 867 000 12 533 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,99% 29,33% -21,44% -29,30% 27,01% 5,61% -1,64% -7,07% 27,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,33% 3,13% 7,47% -0,63% 3,47% 5,45% -2,06% 2,87% 10,19% 16,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 446,13% 576,85% 1 586,76% -96,00% 393,78% 650,86% -241,12% 326,27% 1 088,90% 2 219,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -669,06% -11,97% -559,88% -1 873,12% -1 846,38% -4 707,04% -5 052,35% -3 164,78% -3 233,70% -4 201,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,68% 56,60% 57,73% 47,43% 40,94% 46,03% 44,74% 54,18% 54,74% 53,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,23% 99,78% 90,42% 66,81% 63,78% 26,78% 21,76% 38,87% 32,73% 34,51%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...