Visa allt om Herrljunga Cider AB
Visa allt om Herrljunga Cider AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 186 592 206 608 180 901 198 762 168 086 149 765 141 710 128 490 148 781 141 232
Övrig omsättning 4 753 3 621 3 777 4 059 3 667 3 462 3 790 3 062 4 062 1 822
Rörelseresultat (EBIT) 790 11 261 11 515 13 642 8 204 7 602 8 888 7 363 10 465 5 666
Resultat efter finansnetto 287 10 740 10 739 12 767 7 236 7 020 8 289 6 964 9 944 4 536
Årets resultat 1 011 6 326 5 592 5 888 2 315 1 046 2 691 3 007 4 566 2 421
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 423 54 032 55 247 55 872 56 655 40 559 37 078 27 178 29 139 26 250
Omsättningstillgångar 77 797 74 187 69 172 57 579 48 798 42 721 42 815 35 106 32 317 36 303
Tillgångar 135 221 128 219 124 419 113 450 105 453 83 280 79 893 62 284 61 456 62 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 376 43 333 36 987 31 366 25 441 23 103 22 112 19 280 15 605 10 858
Obeskattade reserver 26 484 27 460 24 790 21 255 19 080 14 810 12 238 7 689 4 860 1 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 897 26 825 34 068 25 991 32 884 22 620 23 217 15 889 19 814 25 592
Kortfristiga skulder 35 464 30 601 28 574 34 838 28 048 22 747 22 326 19 425 21 177 24 954
Skulder och eget kapital 135 221 128 219 124 419 113 450 105 453 83 280 79 893 62 284 61 456 62 553
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 951 917 886 779 592 1 027 980 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 24 459 22 333 16 243 12 395 10 221 8 992 9 251 8 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 9 706 8 386 6 543 4 711 3 453 3 255 3 648 3 373
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 345 210 229 184 678 202 821 171 753 153 227 145 500 131 552 152 843 143 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 76 72 70 52 40 34 31 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 455 2 719 2 513 2 839 3 232 3 744 4 168 4 145 4 376 4 280
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 520 496 465 484 464 437 428 408 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 272 17 444 17 597 19 884 14 834 12 164 12 495 10 449 13 704 8 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,69% 14,21% -8,99% 18,25% 12,23% 5,68% 10,29% -13,64% 5,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,61% 8,83% 9,28% 12,06% 7,82% 9,28% 11,24% 11,93% 17,36% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,44% 5,48% 6,38% 6,88% 4,90% 5,16% 6,33% 5,78% 7,17% 4,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,83% 52,47% 51,51% 49,48% 46,91% 41,46% 42,60% 41,58% 40,63% 36,25%
Rörelsekapital/omsättning 22,69% 21,10% 22,44% 11,44% 12,34% 13,34% 14,46% 12,20% 7,49% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,09% 50,50% 45,27% 42,26% 38,24% 40,85% 38,97% 40,05% 31,22% 18,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,40% 180,69% 173,65% 114,13% 113,61% 122,51% 129,81% 135,41% 120,11% 102,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...