Visa allt om Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB
Visa allt om Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 124 568 122 397 112 406 100 850 96 287 90 909 93 991 82 784 81 455 74 549
Övrig omsättning 583 24 513 - - - - 157 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 218 40 195 31 653 54 628 46 197 44 760 42 169 33 679 39 862 36 567
Resultat efter finansnetto 19 397 17 378 28 595 55 645 18 905 21 762 25 264 16 457 20 085 12 065
Årets resultat 16 481 8 822 26 133 42 216 22 132 16 512 16 342 12 360 29 853 7 304
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 483 412 1 455 319 1 440 346 1 384 957 1 231 197 1 085 474 884 131 816 667 732 521 699 966
Omsättningstillgångar 11 753 7 804 12 055 56 300 75 660 95 529 87 760 79 611 59 170 44 500
Tillgångar 1 495 165 1 463 123 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 194 238 713 229 891 245 903 203 687 181 555 165 042 151 700 142 339 103 590
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 592
Avsättningar (tkr) 86 281 81 561 73 004 70 542 54 379 57 605 51 756 42 834 39 079 33 771
Långfristiga skulder 1 084 285 1 067 885 1 084 510 1 031 818 951 914 899 404 708 535 647 645 551 019 560 548
Kortfristiga skulder 69 403 74 963 64 995 92 995 96 879 42 438 46 557 54 098 59 254 28 965
Skulder och eget kapital 1 495 165 1 463 123 1 452 401 1 441 257 1 306 858 1 181 003 971 891 896 278 791 692 744 466
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 650 637 671 664 585 564 564 557 609 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 160 4 959 4 763 4 865 4 256 5 317 6 046 4 171 3 578 2 956
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 239 3 379 3 468 3 411 3 092 2 815 3 025 1 990 1 578 1 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000
Omsättning 125 151 122 421 112 919 100 850 96 287 90 909 93 991 82 941 81 455 74 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 20 20 19 20 20 21 19 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 328 6 120 5 620 5 308 4 814 4 545 4 476 4 357 5 430 4 970
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 473 449 445 471 397 435 459 354 384 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 375 47 916 61 119 63 756 56 333 54 066 50 844 41 442 46 629 39 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,77% 8,89% 11,46% 4,74% 5,92% -3,28% 13,54% 1,63% 9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,96% 2,75% 3,73% 5,64% 3,54% 4,15% 5,18% 4,07% 5,33% 5,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,51% 32,86% 48,20% 80,61% 48,00% 53,89% 53,57% 44,04% 51,83% 51,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,31% 42,71% 40,13% 67,53% 60,26% 57,93% 52,88% 49,69% 53,53% 56,02%
Rörelsekapital/omsättning -46,28% -54,87% -47,10% -36,39% -22,04% 58,40% 43,84% 30,82% -0,10% 20,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,07% 16,32% 15,83% 17,06% 15,59% 15,37% 16,98% 16,93% 17,98% 15,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,93% 10,41% 18,55% 60,54% 78,10% 225,10% 188,50% 147,16% 99,86% 153,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...