Visa allt om Sjöbo Elnät Aktiebolag
Visa allt om Sjöbo Elnät Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 51 462 49 673 46 697 47 871 48 736 48 674 47 149 44 876 39 559 39 274
Övrig omsättning 211 4 001 3 686 2 663 1 319 1 326 1 632 2 173 1 970 2 188
Rörelseresultat (EBIT) 13 949 14 035 11 128 7 747 10 087 12 979 4 462 7 554 5 070 6 986
Resultat efter finansnetto 12 821 12 585 9 640 6 121 8 084 11 019 2 297 4 360 2 717 4 526
Årets resultat 6 803 6 961 5 052 3 630 2 030 2 514 1 455 1 517 5 1 503
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 096 141 842 133 588 126 175 118 746 113 720 112 441 114 456 105 670 104 416
Omsättningstillgångar 16 318 14 701 15 020 17 722 21 777 22 616 16 481 10 450 16 896 19 360
Tillgångar 165 414 156 543 148 608 143 897 140 523 136 336 128 922 124 906 122 566 123 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 131 32 328 27 267 24 259 22 629 23 099 22 085 22 130 20 613 22 109
Obeskattade reserver 65 000 61 000 57 300 54 100 52 600 47 270 39 670 39 350 37 050 34 340
Avsättningar (tkr) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 000 36 000 36 000 36 000 54 000 40 500 54 000 54 000 54 000 54 000
Kortfristiga skulder 27 212 27 215 28 041 29 538 11 294 25 467 13 167 9 426 10 903 13 327
Skulder och eget kapital 165 414 156 543 148 608 143 897 140 523 136 336 128 922 124 906 122 566 123 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 970 964 916 971 1 202 1 089 989 156 83
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 356 6 725 6 522 6 188 5 603 5 777 4 578 4 574 4 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 938 3 138 3 236 2 844 3 028 3 551 3 445 2 049 2 049
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 1 900 2 000 2 500 1 500 1 500 0 1 500
Omsättning 51 673 53 674 50 383 50 534 50 055 50 000 48 781 47 049 41 529 41 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 17 17 17 17 17 14 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 431 3 105 2 747 2 816 2 867 2 863 2 773 3 205 3 043 3 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 684 661 650 608 599 641 681 543 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 397 22 383 19 008 15 804 17 706 20 355 13 037 14 657 12 129 14 023
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,60% 6,37% -2,45% -1,77% 0,13% 3,23% 5,07% 13,44% 0,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,45% 8,99% 7,53% 5,40% 7,22% 9,57% 3,46% 6,09% 4,42% 5,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,16% 28,33% 23,96% 16,23% 20,82% 26,81% 9,47% 16,94% 13,69% 18,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,03% 75,40% 73,32% 71,46% 73,90% 75,45% 63,06% 70,17% 67,31% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning -21,17% -25,19% -27,88% -24,68% 21,51% -5,86% 7,03% 2,28% 15,15% 15,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,10% 51,05% 48,42% 46,18% 43,69% 42,50% 39,81% 40,94% 38,58% 37,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,97% 54,02% 53,56% 60,00% 192,82% 88,81% 122,43% 106,98% 151,14% 142,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...