Visa allt om Haldex Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 462 000 4 374 000 4 777 000 4 380 000 3 920 000 3 933 000 5 057 000 6 906 000 5 622 000 8 403 000
Övrig omsättning - - - - - - 1 904 000 - 411 000 13 000
Rörelseresultat (EBIT) 149 000 204 000 325 000 233 000 153 000 150 000 2 200 000 282 000 155 000 94 000
Resultat efter finansnetto 129 000 165 000 271 000 205 000 110 000 106 000 2 172 000 178 000 54 000 -53 000
Årets resultat 79 000 91 000 191 000 107 000 38 000 49 000 2 078 000 131 000 75 000 -41 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 349 000 1 306 000 1 177 000 1 148 000 1 047 000 1 172 000 1 276 000 2 676 000 3 008 000 3 250 000
Omsättningstillgångar 1 729 000 1 751 000 1 678 000 1 788 000 1 439 000 1 414 000 1 582 000 2 377 000 2 031 000 3 040 000
Tillgångar 3 078 000 3 057 000 2 855 000 2 936 000 2 486 000 2 586 000 2 858 000 5 053 000 5 039 000 6 290 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 395 000 1 374 000 1 388 000 1 259 000 1 136 000 1 226 000 1 323 000 2 343 000 2 365 000 1 805 000
Minoritetsintressen 0 0 19 000 19 000 16 000 16 000 14 000 8 000 8 000 18 000
Avsättningar (tkr) 0 0 166 000 584 000 67 000 222 000 221 000 0 222 000 607 000
Långfristiga skulder 775 000 757 000 692 000 318 000 716 000 618 000 702 000 1 318 000 1 258 000 1 127 000
Kortfristiga skulder 908 000 926 000 590 000 756 000 551 000 504 000 598 000 1 384 000 1 186 000 2 733 000
Skulder och eget kapital 3 078 000 3 057 000 2 855 000 2 936 000 2 486 000 2 586 000 2 858 000 5 053 000 5 039 000 6 290 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 33 345 20 385 20 034 7 728 23 160 - - 55 000 51 000 47 000
Varav tantiem till styrelse & VD 11 968 1 449 579 1 350 5 711 - - - - 0
Löner till övriga anställda 661 655 654 615 692 000 652 000 591 840 617 000 613 000 1 130 000 1 072 000 1 296 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 219 000 219 000 243 000 235 000 217 000 218 000 242 000 407 000 414 000 510 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 462 000 4 374 000 4 777 000 4 380 000 3 920 000 3 933 000 6 961 000 6 906 000 6 033 000 8 416 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 176 2 045 2 140 2 235 2 135 2 200 2 867 3 811 4 281 6 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 051 2 139 2 232 1 960 1 836 1 788 1 764 1 812 1 313 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 420 437 446 400 390 380 298 418 359 309
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 281 000 340 000 464 000 370 000 291 000 295 000 2 346 000 560 000 443 000 423 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,01% -8,44% 9,06% 11,73% -0,33% -22,23% -26,77% 22,84% -33,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 6,74% 11,42% 7,97% 6,19% 5,88% 77,47% 5,64% 3,21% 1,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,54% 4,71% 6,82% 5,34% 3,93% 3,86% 43,78% 4,13% 2,88% 1,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,45% 27,87% 28,45% 28,26% 27,88% 26,16% 26,14% 25,46% 20,81% 21,28%
Rörelsekapital/omsättning 18,40% 18,86% 22,78% 23,56% 22,65% 23,14% 19,46% 14,38% 15,03% 3,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,32% 44,95% 48,62% 42,88% 45,70% 47,41% 46,29% 46,37% 46,93% 28,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,99% 132,51% 187,63% 164,55% 174,05% 190,08% 180,43% 115,90% 115,60% 76,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 102 000 91 000 101 000 95 000 67 000 67 000 41 000 36 000 32 000 49 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 000 7 000 12 000 39 000 8 000 -11 000 -69 000 -62 000 -22 000 -34 000
Resultat efter finansnetto 26 000 -56 000 464 000 117 000 36 000 4 000 273 000 1 143 000 327 000 230 000
Årets resultat -27 000 -139 000 406 000 73 000 27 000 32 000 275 000 1 177 000 465 000 332 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 782 000 2 887 000 2 852 000 1 917 000 1 875 000 1 834 000 1 760 000 2 343 000 2 653 000 2 408 000
Omsättningstillgångar 1 016 000 421 000 553 000 1 050 000 870 000 1 049 000 1 038 000 3 110 000 1 828 000 2 251 000
Tillgångar 3 798 000 3 308 000 3 405 000 2 967 000 2 745 000 2 883 000 2 798 000 5 453 000 4 481 000 4 659 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 205 000 1 232 000 1 460 000 1 187 000 1 211 000 1 231 000 1 287 000 3 396 000 2 214 000 1 343 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 131 000
Avsättningar (tkr) 55 000 54 000 48 000 40 000 40 000 32 000 30 000 29 000 25 000 20 000
Långfristiga skulder 604 000 599 000 592 000 533 000 637 000 814 000 887 000 1 001 000 988 000 1 211 000
Kortfristiga skulder 1 934 000 1 423 000 1 305 000 1 207 000 857 000 806 000 594 000 1 027 000 1 235 000 1 954 000
Skulder och eget kapital 3 798 000 3 308 000 3 405 000 2 967 000 2 745 000 2 883 000 2 798 000 5 453 000 4 481 000 4 659 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 22 000 16 000 0 16 000 13 000 9 000 34 000 14 000 12 000 12 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 17 000 20 000 21 000 5 000 5 000 4 000 11 000 19 000 7 000 11 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 000 14 000 13 000 15 000 11 000 9 000 21 000 16 000 11 000 13 000
Utdelning till aktieägare 24 312 0 88 409 132 613 88 409 44 216 88 431 1 069 818 0 0
Omsättning 102 000 91 000 101 000 95 000 67 000 67 000 41 000 36 000 32 000 49 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 15 13 10 8 11 15 14 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 500 7 000 6 733 7 308 6 700 8 375 3 727 2 400 2 286 2 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 3 846 2 267 2 769 2 900 2 750 6 000 3 267 2 143 2 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 000 7 000 12 000 39 000 8 000 -10 000 -68 000 -61 000 -20 000 -32 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,09% -9,90% 6,32% 41,79% 0,00% 63,41% 13,89% 12,50% -34,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,13% -1,24% 15,42% 4,68% 2,66% 1,49% 11,04% 22,48% 9,08% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,16% -45,05% 519,80% 146,32% 108,96% 64,18% 753,66% 3 405,56% 1 271,88% 869,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -900,00% -1 101,10% -744,55% -165,26% 19,40% 362,69% 1 082,93% 5 786,11% 1 853,12% 606,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,73% 37,24% 42,88% 40,01% 44,12% 42,70% 46,00% 62,28% 49,72% 30,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,53% 29,59% 42,38% 86,99% 101,52% 130,15% 174,75% 302,82% 148,02% 115,20%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...