Visa allt om LKAB Fastigheter AB
Visa allt om LKAB Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 262 592 215 998 212 014 202 620 165 433 150 103 138 937 137 758 138 695 150 834
Övrig omsättning 260 976 4 785 25 865 - - - - 218 4 094
Rörelseresultat (EBIT) 26 184 18 376 19 342 27 524 4 961 3 780 11 211 9 473 13 888 12 162
Resultat efter finansnetto 24 748 17 407 18 570 26 844 5 964 4 508 11 844 9 389 15 435 12 014
Årets resultat -747 -1 855 721 -1 274 -1 331 6 004 10 897 8 363 13 396 7 075
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 746 245 804 234 216 127 844 80 572 77 249 44 330 43 967 43 585 51 450
Omsättningstillgångar 46 604 14 317 10 469 48 555 19 124 25 678 60 924 48 216 40 613 30 596
Tillgångar 285 350 260 121 244 685 176 398 99 696 102 927 105 254 92 184 84 198 82 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 303 113 564 102 193 89 238 63 265 55 839 53 835 42 937 39 574 31 178
Obeskattade reserver 12 890 12 993 13 298 13 399 4 019 7 992 11 828 14 871 17 032 19 472
Avsättningar (tkr) 4 129 5 938 7 157 7 972 1 483 7 149 6 479 5 752 5 758 5 659
Långfristiga skulder 72 249 73 870 25 492 26 114 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 779 53 756 96 544 39 675 30 929 31 947 33 112 28 623 21 834 25 737
Skulder och eget kapital 285 350 260 121 244 685 176 398 99 696 102 927 105 254 92 184 84 198 82 046
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 159 1 161 1 181 1 166 1 126 1 051 977 1 256 1 566 90
Varav tantiem till styrelse & VD - 24 0 49 52 41 51 36 70 38
Löner till övriga anställda 15 576 16 683 17 117 17 829 15 360 11 904 11 816 12 470 11 610 10 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 1 859 1 729 1 012 1 362 903 844 608
Sociala kostnader 6 808 7 685 9 398 8 826 7 846 7 316 6 713 9 143 6 373 5 613
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 848 2 500 4 000 0 5 000 5 000
Omsättning 262 852 216 974 216 799 228 485 165 433 150 103 138 937 137 758 138 913 154 928
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 38 36 32 28 26 27 28 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 503 6 353 5 579 5 628 5 170 5 361 5 344 5 102 4 953 6 033
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 751 729 773 760 724 750 847 698 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 737 27 408 26 043 31 327 5 990 4 753 11 925 10 000 14 365 13 840
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,57% 1,88% 4,64% 22,48% 10,21% 8,04% 0,86% -0,68% -8,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,19% 7,08% 7,92% 15,65% 5,99% 4,39% 11,27% 10,43% 18,38% 15,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,98% 8,53% 9,15% 13,62% 3,61% 3,01% 8,54% 6,98% 11,16% 8,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,63% 15,62% 15,67% 15,52% 11,73% 10,75% 16,55% 17,15% 19,91% 14,30%
Rörelsekapital/omsättning -6,92% -18,26% -40,60% 4,38% -7,14% -4,18% 20,02% 14,22% 13,54% 3,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,54% 47,55% 46,00% 56,51% 66,60% 59,97% 59,43% 58,47% 61,91% 55,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,94% 26,63% 10,84% 122,38% 61,83% 80,38% 183,99% 168,45% 186,01% 118,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...