Visa allt om Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag
Visa allt om Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 241 569 239 361 227 977 242 716 269 981 275 859 275 844 274 143 289 707 285 676
Övrig omsättning 13 938 12 373 13 347 19 293 20 485 21 915 21 540 24 840 19 607 19 561
Rörelseresultat (EBIT) 4 897 5 246 -6 994 -8 320 17 193 3 709 -9 458 24 432 24 272 41 693
Resultat efter finansnetto 32 362 31 846 30 890 23 873 42 596 26 080 54 184 40 694 17 953 87 427
Årets resultat 30 500 29 142 31 096 24 597 36 130 24 292 54 915 28 383 13 763 73 811
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 353 507 357 725 362 220 370 725 346 340 337 119 332 720 130 022 135 309 136 313
Omsättningstillgångar 220 692 214 463 201 886 176 280 165 862 107 480 77 133 301 235 200 815 198 140
Tillgångar 574 199 572 188 564 106 547 005 512 202 444 599 409 853 431 257 336 124 334 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 482 491 450 278 421 416 390 820 366 720 330 889 306 897 251 982 223 599 216 970
Minoritetsintressen 0 1 713 1 433 1 519 1 463 1 360 1 434 1 207 1 189 1 740
Avsättningar (tkr) 5 691 6 113 7 033 8 211 9 907 12 339 13 307 20 590 18 927 20 644
Långfristiga skulder 11 000 11 000 11 000 500 500 500 500 63 500 500 500
Kortfristiga skulder 75 017 103 084 123 224 145 955 133 612 99 511 87 715 93 978 91 909 94 599
Skulder och eget kapital 574 199 572 188 564 106 547 005 512 202 444 599 409 853 431 257 336 124 334 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 548 1 556 1 504 1 853 1 990 1 961 5 569 4 346 3 972 4 848
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 217 209 226 273 593 - 554
Löner till övriga anställda 80 373 78 595 82 926 84 866 85 974 92 337 83 306 82 209 83 087 77 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 594 - -
Sociala kostnader 35 480 33 971 33 756 35 529 36 086 37 736 35 581 33 021 41 131 34 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 255 507 251 734 241 324 262 009 290 466 297 774 297 384 298 983 309 314 305 237
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 176 178 186 200 199 208 210 211 228 226
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 373 1 345 1 226 1 214 1 357 1 326 1 314 1 299 1 271 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 658 652 627 634 651 613 584 582 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 274 11 513 -869 -2 247 26 323 15 645 34 226 45 074 45 860 61 810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% 4,99% -6,07% -10,10% -2,13% 0,01% 0,62% -5,37% 1,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,64% 5,66% 5,54% 4,52% 10,20% 5,95% 13,31% 9,57% 7,50% 26,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,40% 13,54% 13,70% 10,19% 19,35% 9,58% 19,78% 15,05% 8,70% 31,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,20% 91,17% 90,55% 88,01% 88,55% 88,99% 88,35% 86,05% 86,21% 88,23%
Rörelsekapital/omsättning 60,30% 46,53% 34,50% 12,49% 11,95% 2,89% -3,84% 75,60% 37,59% 36,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,03% 78,69% 74,71% 71,45% 71,60% 74,42% 74,88% 58,43% 66,52% 64,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,90% 204,30% 161,38% 117,89% 121,64% 103,41% 82,50% 316,62% 213,71% 206,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 215 767 209 223 191 061 184 486 199 630 201 526 195 293 186 027 197 819 204 520
Övrig omsättning 592 70 53 2 110 2 089 2 397 2 332 4 581 2 043 2 023
Rörelseresultat (EBIT) 2 137 -6 398 -20 094 -25 289 -8 041 -20 896 -5 723 3 143 6 374 20 974
Resultat efter finansnetto 43 212 23 089 19 581 -14 470 3 220 -10 459 22 405 28 862 -2 225 66 869
Årets resultat 43 553 29 003 37 986 9 760 20 934 8 263 30 898 30 315 11 825 68 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 915 286 933 289 608 291 949 291 896 302 251 304 168 36 763 87 545 80 253
Omsättningstillgångar 189 366 171 688 140 384 115 439 112 379 91 168 75 502 291 632 184 740 181 000
Tillgångar 477 281 458 621 429 992 407 388 404 275 393 419 379 670 328 395 272 285 261 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 502 336 949 307 946 270 460 261 200 240 566 232 604 201 706 171 391 162 803
Obeskattade reserver 13 127 15 013 22 623 27 303 37 549 40 868 42 999 41 249 40 465 38 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 000 11 000 11 000 500 500 500 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 72 652 95 659 88 423 109 125 105 026 111 485 103 567 84 940 59 929 59 813
Skulder och eget kapital 477 281 458 621 429 992 407 388 404 275 393 419 379 670 328 395 272 285 261 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 523 1 531 1 489 1 828 1 965 1 936 4 585 1 949 1 399 2 661
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 217 209 226 273 491 - 364
Löner till övriga anställda 49 950 49 927 37 830 37 199 36 596 40 001 34 824 34 571 34 723 30 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 899 22 459 16 492 16 581 16 491 17 693 16 046 15 311 19 629 14 549
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 300 300 300 0 0 0
Omsättning 216 359 209 293 191 114 186 596 201 719 203 923 197 625 190 608 199 862 206 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 109 111 86 88 86 88 87 85 92 84
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 980 1 885 2 222 2 096 2 321 2 290 2 245 2 189 2 150 2 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 688 677 655 675 711 674 637 641 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 688 -3 402 -17 240 -22 358 -2 918 -15 640 -321 8 831 11 352 25 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,13% 9,51% 3,56% -7,59% -0,94% 3,19% 4,98% -5,96% -3,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,10% 5,24% 4,82% -3,18% 3,22% -2,14% 6,32% 8,97% 2,34% 27,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,13% 11,49% 10,84% -7,03% 6,51% -4,17% 12,28% 15,84% 3,22% 35,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,75% 87,44% 81,23% 79,85% 81,85% 82,07% 81,62% 80,52% 80,78% 81,37%
Rörelsekapital/omsättning 54,09% 36,34% 27,20% 3,42% 3,68% -10,08% -14,37% 111,11% 63,09% 59,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,87% 76,02% 75,72% 71,62% 71,45% 68,80% 69,61% 70,68% 73,65% 72,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 255,18% 175,44% 158,76% 105,79% 107,00% 81,78% 72,90% 343,34% 308,26% 302,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...