Visa allt om Västerbottens-Kurirens Media Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 236 095 230 200 241 569 239 361 227 977 242 716 269 981 275 859 275 844 274 143
Övrig omsättning 13 823 14 276 13 938 12 373 13 347 19 293 20 485 21 915 21 540 24 840
Rörelseresultat (EBIT) -15 147 -24 866 4 897 5 246 -6 994 -8 320 17 193 3 709 -9 458 24 432
Resultat efter finansnetto 8 193 22 138 32 362 31 846 30 890 23 873 42 596 26 080 54 184 40 694
Årets resultat 10 301 22 447 30 500 29 142 31 096 24 597 36 130 24 292 54 915 28 383
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 362 680 351 160 353 507 357 725 362 220 370 725 346 340 337 119 332 720 130 022
Omsättningstillgångar 237 877 259 495 220 692 214 463 201 886 176 280 165 862 107 480 77 133 301 235
Tillgångar 600 557 610 655 574 199 572 188 564 106 547 005 512 202 444 599 409 853 431 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 513 538 503 145 482 491 450 278 421 416 390 820 366 720 330 889 306 897 251 982
Minoritetsintressen 1 701 1 794 0 1 713 1 433 1 519 1 463 1 360 1 434 1 207
Avsättningar (tkr) 1 884 4 688 5 691 6 113 7 033 8 211 9 907 12 339 13 307 20 590
Långfristiga skulder 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 500 500 500 500 63 500
Kortfristiga skulder 72 434 90 028 75 017 103 084 123 224 145 955 133 612 99 511 87 715 93 978
Skulder och eget kapital 600 557 610 655 574 199 572 188 564 106 547 005 512 202 444 599 409 853 431 257
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 992 1 602 1 548 1 556 1 504 1 853 1 990 1 961 5 569 4 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 217 209 226 273 593
Löner till övriga anställda 77 006 82 754 80 373 78 595 82 926 84 866 85 974 92 337 83 306 82 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 594
Sociala kostnader 37 844 36 302 35 480 33 971 33 756 35 529 36 086 37 736 35 581 33 021
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 918 244 476 255 507 251 734 241 324 262 009 290 466 297 774 297 384 298 983
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 159 170 176 178 186 200 199 208 210 211
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 354 1 373 1 345 1 226 1 214 1 357 1 326 1 314 1 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 728 686 658 652 627 634 651 613 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 840 -17 902 12 274 11 513 -869 -2 247 26 323 15 645 34 226 45 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,56% -4,71% 0,92% 4,99% -6,07% -10,10% -2,13% 0,01% 0,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,36% 3,63% 5,64% 5,66% 5,54% 4,52% 10,20% 5,95% 13,31% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 9,63% 13,40% 13,54% 13,70% 10,19% 19,35% 9,58% 19,78% 15,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,34% 87,42% 88,20% 91,17% 90,55% 88,01% 88,55% 88,99% 88,35% 86,05%
Rörelsekapital/omsättning 70,07% 73,62% 60,30% 46,53% 34,50% 12,49% 11,95% 2,89% -3,84% 75,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,51% 82,39% 84,03% 78,69% 74,71% 71,45% 71,60% 74,42% 74,88% 58,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 322,52% 284,37% 288,90% 204,30% 161,38% 117,89% 121,64% 103,41% 82,50% 316,62%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 221 272 209 205 215 767 209 223 191 061 184 486 199 630 201 526 195 293 186 027
Övrig omsättning 1 434 977 592 70 53 2 110 2 089 2 397 2 332 4 581
Rörelseresultat (EBIT) -15 310 -27 927 2 137 -6 398 -20 094 -25 289 -8 041 -20 896 -5 723 3 143
Resultat efter finansnetto -2 579 20 695 43 212 23 089 19 581 -14 470 3 220 -10 459 22 405 28 862
Årets resultat 10 077 28 302 43 553 29 003 37 986 9 760 20 934 8 263 30 898 30 315
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 293 255 288 939 287 915 286 933 289 608 291 949 291 896 302 251 304 168 36 763
Omsättningstillgångar 210 526 226 361 189 366 171 688 140 384 115 439 112 379 91 168 75 502 291 632
Tillgångar 503 781 515 300 477 281 458 621 429 992 407 388 404 275 393 419 379 670 328 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 881 408 805 380 502 336 949 307 946 270 460 261 200 240 566 232 604 201 706
Obeskattade reserver 1 097 11 130 13 127 15 013 22 623 27 303 37 549 40 868 42 999 41 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 500 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 72 803 84 365 72 652 95 659 88 423 109 125 105 026 111 485 103 567 84 940
Skulder och eget kapital 503 781 515 300 477 281 458 621 429 992 407 388 404 275 393 419 379 670 328 395
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 967 1 577 1 523 1 531 1 489 1 828 1 965 1 936 4 585 1 949
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 217 209 226 273 491
Löner till övriga anställda 52 722 53 427 49 950 49 927 37 830 37 199 36 596 40 001 34 824 34 571
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 246 23 923 22 899 22 459 16 492 16 581 16 491 17 693 16 046 15 311
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 300 300 300 0
Omsättning 222 706 210 182 216 359 209 293 191 114 186 596 201 719 203 923 197 625 190 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 106 170 109 111 86 88 86 88 87 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 087 1 231 1 980 1 885 2 222 2 096 2 321 2 290 2 245 2 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 478 704 688 677 655 675 711 674 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 266 -24 431 5 688 -3 402 -17 240 -22 358 -2 918 -15 640 -321 8 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,77% -3,04% 3,13% 9,51% 3,56% -7,59% -0,94% 3,19% 4,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,48% 4,04% 9,10% 5,24% 4,82% -3,18% 3,22% -2,14% 6,32% 8,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,10% 9,95% 20,13% 11,49% 10,84% -7,03% 6,51% -4,17% 12,28% 15,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,39% 87,93% 88,75% 87,44% 81,23% 79,85% 81,85% 82,07% 81,62% 80,52%
Rörelsekapital/omsättning 62,24% 67,87% 54,09% 36,34% 27,20% 3,42% 3,68% -10,08% -14,37% 111,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,32% 81,02% 81,87% 76,02% 75,72% 71,62% 71,45% 68,80% 69,61% 70,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 283,32% 264,18% 255,18% 175,44% 158,76% 105,79% 107,00% 81,78% 72,90% 343,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...