Visa allt om Linde Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 884 000 4 018 000 3 801 000 3 779 000 3 818 000 4 596 000 4 220 4 109 000 3 862 000 3 490 000
Övrig omsättning 169 000 217 000 81 000 197 000 229 000 495 000 326 295 000 210 000 275 000
Rörelseresultat (EBIT) 324 000 306 000 431 000 -489 000 229 000 563 000 760 808 000 646 000 730 000
Resultat efter finansnetto 1 536 000 -649 000 1 108 000 -438 000 -598 000 319 000 574 1 639 000 921 000 4 565 000
Årets resultat 1 088 000 -826 000 872 000 -12 000 -787 000 10 000 402 1 387 000 733 000 4 415 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 037 000 21 957 000 15 919 000 16 419 000 16 570 000 17 582 000 16 646 15 681 000 14 238 000 13 145 000
Omsättningstillgångar 1 367 000 1 522 000 1 454 000 1 576 000 1 806 000 2 025 000 2 340 1 889 000 1 543 000 3 524 000
Tillgångar 21 404 000 23 479 000 17 373 000 17 995 000 18 376 000 19 607 000 18 986 17 570 000 15 781 000 16 669 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 625 000 20 807 000 14 497 000 14 854 000 14 812 000 15 726 000 14 794 13 843 000 11 743 000 12 956 000
Obeskattade reserver 451 000 211 000 161 000 0 690 000 964 000 1 137 1 131 000 1 073 000 1 018 000
Avsättningar (tkr) 803 000 791 000 792 000 827 000 885 000 852 000 831 841 000 843 000 754 000
Långfristiga skulder 212 000 359 000 429 000 733 000 153 000 158 000 189 197 000 220 000 209 000
Kortfristiga skulder 1 314 000 1 311 000 1 494 000 1 581 000 1 836 000 1 907 000 2 035 1 558 000 1 902 000 1 732 000
Skulder och eget kapital 21 404 000 23 479 000 17 373 000 17 995 000 18 376 000 19 607 000 18 986 17 570 000 15 781 000 16 669 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 9 000 6 000 5 000 3 000 3 000 6 000 6 5 000 5 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 444 000 505 000 484 000 477 000 546 000 522 000 498 477 000 447 000 431 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 352 000 242 000 241 000 207 000 280 000 259 000 255 256 000 301 000 230 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 000 200 000 200 000 0 0 0 1 400 000
Omsättning 4 053 000 4 235 000 3 882 000 3 976 000 4 047 000 5 091 000 4 546 4 404 000 4 072 000 3 765 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 757 840 859 883 1 004 997 994 965 932 907
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 131 4 783 4 425 4 280 3 803 4 610 4 4 258 4 144 3 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 063 896 850 778 826 789 1 765 808 734
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 661 000 420 000 772 000 -165 000 257 000 878 000 1 048 1 107 000 913 000 967 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,33% 5,71% 0,58% -1,02% -16,93% 108 809,95% -99,90% 6,40% 10,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,38% 2,60% 6,64% -2,17% -3,05% 1,88% 3,24% 9,62% 6,13% 27,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,68% 15,21% 30,36% -10,35% -14,69% 8,01% 14,57% 41,15% 25,04% 132,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,39% 19,39% 27,44% 25,88% 22,00% 20,50% 27,84% 28,84% 31,38% 33,70%
Rörelsekapital/omsättning 1,36% 5,25% -1,05% -0,13% -0,79% 2,57% 7,23% 8,06% -9,30% 51,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,66% 89,32% 84,17% 82,55% 83,53% 84,04% 82,59% 83,53% 79,42% 82,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,06% 92,60% 78,45% 77,23% 74,67% 88,04% 82,06% 93,97% 55,73% 161,89%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...