Visa allt om Aktiebolaget för Varubelåning

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 228 718 191 786 221 095 166 107 152 387 144 509 134 450 132 040 115 749 129 515
Övrig omsättning 3 809 3 508 3 069 2 840 2 205 1 927 1 950 1 157 1 058 626
Rörelseresultat (EBIT) 35 472 26 741 36 390 27 907 20 563 20 221 20 975 23 579 18 108 15 445
Resultat efter finansnetto 30 116 23 790 34 095 26 054 19 261 19 049 20 223 22 230 14 920 11 503
Årets resultat 17 707 17 604 22 904 17 421 14 328 14 642 14 904 14 980 10 928 7 868
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 231 248 467 141 003 126 121 118 134 108 365 93 816 86 548 85 345 80 863
Omsättningstillgångar 400 359 332 065 331 580 337 942 290 280 267 409 246 246 243 089 221 178 228 753
Tillgångar 648 590 580 532 472 583 464 063 408 414 375 774 340 062 329 637 306 523 309 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 196 228 342 213 416 191 597 173 201 159 062 142 637 127 200 112 897 112 540
Obeskattade reserver 51 610 46 410 44 970 40 170 36 590 35 200 35 760 36 770 36 807 36 768
Avsättningar (tkr) 26 091 25 306 22 419 20 400 18 502 18 147 15 884 14 136 13 130 657
Långfristiga skulder 132 953 139 190 88 491 83 613 79 062 74 692 69 835 67 001 64 276 61 457
Kortfristiga skulder 196 740 141 284 103 287 128 283 101 059 88 673 75 946 84 530 79 413 98 194
Skulder och eget kapital 648 590 580 532 472 583 464 063 408 414 375 774 340 062 329 637 306 523 309 616
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 239 3 083 2 962 2 893 2 855 2 618 2 273 2 339 2 041 2 137
Varav tantiem till styrelse & VD 612 - 405 413 375 438 188 302 116 164
Löner till övriga anställda 30 556 28 812 29 315 27 877 25 382 24 187 21 943 20 326 19 349 19 955
Varav resultatlön till övriga anställda 2 678 - 2 423 2 193 502 470 0 - - -
Sociala kostnader 15 644 14 170 13 012 12 925 12 082 10 953 10 269 9 815 8 794 9 502
Utdelning till aktieägare 10 328 0 14 580 9 720 7 169 7 290 6 683 6 075 4 860 0
Omsättning 232 527 195 294 224 164 168 947 154 592 146 436 136 400 133 197 116 807 130 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 69 70 65 65 60 57 56 53 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 091 2 780 3 159 2 555 2 344 2 408 2 359 2 358 2 184 2 272
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 704 686 729 663 660 639 606 600 578
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 450 33 424 42 248 33 411 25 934 25 078 25 651 29 111 19 129 20 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,26% -13,26% 33,10% 9,00% 5,45% 7,48% 1,83% 14,07% -10,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,49% 4,62% 7,72% 6,09% 5,07% 5,43% 6,21% 7,19% 5,94% 5,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,56% 14,00% 16,51% 17,02% 13,60% 14,12% 15,70% 17,96% 15,74% 11,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,64% 58,30% 55,02% 64,79% 100,00% 100,00% 61,55% 100,00% 63,42% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,03% 99,48% 103,26% 126,22% 124,17% 123,69% 126,66% 120,08% 122,48% 100,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,39% 45,57% 52,58% 48,04% 49,40% 49,64% 50,15% 47,29% 46,20% 45,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,97% 215,99% 297,70% 245,01% 270,38% 278,10% 300,79% 268,14% 256,88% 221,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!