Visa allt om OK-Q8 Bank AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2001 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2008-02 2007-02 2006-02 2005-02 2004-02 2003-02 2002-02 2001-02
Nettoomsättning 91 930 94 584 79 684 77 570 68 968 70 152 63 977 42 554
Övrig omsättning 13 285 12 548 12 441 11 027 5 492 515 561 919
Rörelseresultat (EBIT) 29 406 14 486 8 803 1 668 1 047 5 744 2 775 -620
Resultat efter finansnetto 29 406 14 486 8 803 1 668 1 047 5 744 2 775 -620
Årets resultat 21 174 10 432 6 229 968 674 5 064 3 005 -620
Balansräkningar (tkr)
2008-02 2007-02 2006-02 2005-02 2004-02 2003-02 2002-02 2001-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 74 988 84 267 34 355 0 402
Omsättningstillgångar 1 996 899 1 841 958 1 758 015 1 620 686 1 438 208 1 232 003 1 188 894 1 014 979
Tillgångar 1 996 899 1 841 958 1 758 015 1 695 674 1 522 475 1 266 358 1 188 894 1 015 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 438 218 434 218 443 218 513 218 986 218 311 213 247 209 695
Obeskattade reserver 150 150 150 150 150 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 778 311 1 623 374 1 539 422 1 477 011 1 303 339 1 048 047 975 647 805 685
Skulder och eget kapital 1 996 899 1 841 958 1 758 015 1 695 674 1 522 475 1 266 358 1 188 894 1 015 380
Löner & utdelning (tkr)
2008-02
2007-02
2006-02
2005-02
2004-02
2003-02
2002-02
2001-02
Löner till styrelse & VD 23 - - 0 20 20 20 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 281 8 750 7 831 7 885 7 926 8 010 7 348 4 722
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 194 3 209 2 377 2 773 2 720 2 366 2 520 1 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 215 107 132 92 125 88 597 74 460 70 667 64 538 43 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 27 26 27 28 29 31 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 997 3 503 3 065 2 873 2 463 2 419 2 064 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 483 404 407 394 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 406 14 486 8 803 1 668 1 047 5 744 2 826 -579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,81% 18,70% 2,73% 12,47% -1,69% 9,65% 50,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,47% 0,79% 0,50% 0,10% 0,07% 0,45% 0,23% -0,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,99% 15,32% 11,05% 2,15% 1,52% 8,19% 4,34% -1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 237,78% 231,10% 274,32% 185,22% 195,55% 262,22% 333,32% 491,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,94% 11,86% 12,43% 12,89% 14,39% 17,24% 17,94% 20,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,29% 113,46% 114,20% 109,73% 110,35% 117,55% 121,86% 125,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!