Visa allt om Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag
Visa allt om Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 312 13 344 12 503 12 279 12 722 12 631 11 383 10 432 10 555 10 563
Övrig omsättning 142 146 4 10 5 11 - 11 - 20
Rörelseresultat (EBIT) 311 22 653 8 395 980 -88 99 331 510
Resultat efter finansnetto 310 760 679 34 421 999 -82 77 295 478
Årets resultat 174 777 121 73 218 548 10 56 172 256
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 11 32 32 43 60 78 104 136 152
Omsättningstillgångar 7 403 7 211 6 964 8 031 7 907 7 583 7 265 7 242 7 071 7 051
Tillgångar 7 449 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 822 5 148 4 370 4 249 4 176 3 958 3 410 3 400 3 343 3 171
Obeskattade reserver 443 363 396 476 546 433 183 283 290 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 750 810 870 930
Kortfristiga skulder 2 185 1 713 2 230 3 338 3 228 3 252 3 001 2 854 2 703 2 864
Skulder och eget kapital 7 449 7 222 6 996 8 063 7 950 7 642 7 343 7 346 7 206 7 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 691 1 905 1 677 1 537 1 642 1 395 1 351 1 264 1 209 1 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 602 602 585 525 557 485 451 456 427 432
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 454 13 490 12 507 12 289 12 727 12 642 11 383 10 443 10 555 10 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 462 2 224 2 084 2 047 2 120 2 526 2 277 2 086 1 759 1 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 421 388 347 362 358 349 342 268 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 22 653 19 413 998 -62 141 427 593
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,73% 6,73% 1,82% -3,48% 0,72% 10,96% 9,12% -1,17% -0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,19% 10,54% 9,72% 0,43% 5,28% 13,11% -1,01% 1,63% 4,90% 7,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 5,70% 5,44% 0,29% 3,30% 7,93% -0,65% 1,15% 3,34% 4,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,37% 26,96% 30,62% 24,57% 28,23% 29,70% 23,54% 25,58% 27,66% 27,43%
Rörelsekapital/omsättning 42,38% 41,20% 37,86% 38,22% 36,78% 34,29% 37,46% 42,06% 41,38% 39,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,37% 75,20% 66,88% 57,05% 57,59% 55,97% 48,28% 49,06% 49,29% 46,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,67% 102,98% 67,67% 81,94% 61,12% 71,19% 88,67% 89,21% 50,28% 65,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...