Visa allt om Lulebo AB
Visa allt om Lulebo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 542 569 573 728 701 612 684 006 669 135 671 364 647 879 634 227 626 083 623 852
Övrig omsättning 3 358 13 250 1 715 1 847 113 624 82 379 103 649 41 642 93 269 91 788
Rörelseresultat (EBIT) 126 967 62 973 52 733 135 595 122 575 123 479 119 626 101 408 101 583 105 891
Resultat efter finansnetto 49 610 448 425 813 818 29 925 13 116 11 398 11 259 11 159 13 489 7 866
Årets resultat 45 468 459 065 801 324 21 636 7 130 6 067 5 931 9 331 9 481 6 996
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 518 977 3 377 577 3 390 141 3 663 085 3 321 220 3 167 560 3 136 535 3 072 300 2 995 752 2 907 445
Omsättningstillgångar 669 651 1 653 311 1 188 214 46 025 10 924 40 830 85 045 63 021 20 497 15 052
Tillgångar 4 188 628 5 030 888 4 578 355 3 709 110 3 332 143 3 208 391 3 221 581 3 135 321 3 016 249 2 922 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 296 240 1 680 326 1 228 143 426 819 308 352 301 222 289 002 279 968 270 166 262 853
Obeskattade reserver 6 642 6 245 8 648 8 648 9 563 6 114 3 706 750 2 301 1 730
Avsättningar (tkr) 68 852 35 553 43 790 30 550 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 653 000 3 158 223 2 999 308 3 073 394 2 743 479 2 693 564 2 738 804 2 583 638 2 583 669 2 500 022
Kortfristiga skulder 163 894 150 541 298 466 169 699 270 749 207 491 190 070 270 966 160 114 157 893
Skulder och eget kapital 4 188 628 5 030 888 4 578 355 3 709 110 3 332 143 3 208 391 3 221 581 3 135 321 3 016 249 2 922 498
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 403 1 423 2 390 1 056 1 134 1 151 1 122 1 040 1 136 1 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 000 28 919 29 409 29 053 27 998 26 062 25 782 25 839 24 920 24 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 10 990 11 655 13 759 16 171 12 155 12 302 12 683 13 343 12 821 12 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 545 927 586 978 703 327 685 853 782 759 753 743 751 528 675 869 719 352 715 640
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 56 75 74 75 73 75 77 76 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 048 10 245 9 355 9 243 8 922 9 197 8 638 8 237 8 238 8 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 750 607 625 550 541 528 522 512 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 966 155 484 167 459 244 246 200 196 201 063 189 597 170 791 168 630 172 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,43% -18,23% 2,57% 2,22% -0,33% 3,62% 2,15% 1,30% 0,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,26% 10,88% 20,06% 3,74% 3,73% 3,91% 3,80% 3,31% 3,49% 3,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,16% 95,41% 130,87% 20,31% 18,58% 18,70% 18,88% 16,35% 16,81% 17,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,87% 20,78% 17,80% 22,78% 1,67% 6,48% 2,87% 9,86% 2,51% 7,81%
Rörelsekapital/omsättning 93,22% 261,93% 126,81% -18,08% -38,83% -24,82% -16,21% -32,79% -22,30% -22,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,07% 33,50% 26,97% 11,69% 9,48% 9,53% 9,06% 8,95% 9,01% 9,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,59% 1 098,25% 398,11% 27,12% 4,03% 19,68% 44,74% 23,26% 12,80% 9,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...