Visa allt om E.ON Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 851 000 5 955 000 9 402 000 10 142 000 6 565 000 1 019 000 482 000 625 000 443 000 394 000
Övrig omsättning 10 504 000 2 613 000 2 783 000 1 805 000 228 000 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -88 000 -51 000 -28 000 -16 000 -503 000 -551 000 -719 000 -648 000 -830 000 -749 000
Resultat efter finansnetto 428 000 249 000 1 311 000 2 466 000 1 916 000 -461 000 31 104 000 3 600 000 457 000 620 000
Årets resultat 564 000 1 808 000 4 045 000 4 575 000 4 048 000 1 656 000 32 123 000 8 247 000 1 390 000 1 070 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 302 000 15 720 000 17 501 000 17 724 000 19 688 000 19 613 000 21 699 000 46 055 000 47 927 000 50 067 000
Omsättningstillgångar 42 243 000 36 222 000 37 810 000 40 302 000 36 709 000 40 637 000 59 550 000 20 187 000 23 621 000 24 933 000
Tillgångar 58 545 000 51 942 000 55 311 000 58 026 000 56 397 000 60 250 000 81 249 000 66 242 000 71 548 000 75 000 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 466 000 43 902 000 44 794 000 43 449 000 38 874 000 34 517 000 66 561 000 40 635 000 35 636 000 39 463 000
Obeskattade reserver 3 950 000 3 154 000 3 152 000 2 297 000 1 356 000 690 000 398 000 410 000 3 474 000 3 475 000
Avsättningar (tkr) 210 000 185 000 341 000 189 000 160 000 155 000 129 000 142 000 127 000 121 000
Långfristiga skulder 13 000 228 000 143 000 127 000 34 000 0 0 15 211 000 18 951 000 20 749 000
Kortfristiga skulder 13 906 000 4 473 000 6 881 000 11 964 000 15 973 000 24 888 000 14 161 000 9 844 000 13 360 000 11 192 000
Skulder och eget kapital 58 545 000 51 942 000 55 311 000 58 026 000 56 397 000 60 250 000 81 249 000 66 242 000 71 548 000 75 000 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 10 000 4 000 1 000 1 000 3 000 7 000 11 000 18 000 20 000 17 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 201 000 195 000 173 000 131 000 179 000 215 000 230 000 232 000 241 000 211 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 127 000 120 000 110 000 88 000 123 000 137 000 167 000 151 000 164 000 118 000
Utdelning till aktieägare 5 000 000 0 0 0 0 0 33 700 000 6 218 971 3 248 000 5 217 000
Omsättning 25 355 000 8 568 000 12 185 000 11 947 000 6 793 000 1 019 000 482 000 625 000 443 000 394 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 274 270 239 199 256 327 350 345 362 343
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 54 201 22 056 39 339 50 965 25 645 3 116 1 377 1 812 1 224 1 149
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 219 1 178 1 180 1 106 1 293 1 128 1 197 1 197 1 174 1 052
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -64 000 -24 000 21 000 14 000 -483 000 -536 000 -711 000 -643 000 -825 000 -743 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 149,39% -36,66% -7,30% 54,49% 544,26% 111,41% -22,88% 41,08% 12,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,73% 1,52% 3,00% 4,87% 3,91% -0,10% 39,21% 7,85% 3,12% 2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,83% 13,23% 17,67% 27,86% 33,56% -5,89% 6 608,71% 831,52% 503,84% 561,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,78% 17,18% 12,62% 9,75% 7,34% 38,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 190,81% 533,15% 328,96% 279,41% 315,86% 1 545,53% 9 416,80% 1 654,88% 2 316,25% 3 487,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,38% 89,26% 85,43% 77,97% 70,80% 58,18% 82,30% 61,83% 53,59% 56,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 303,78% 809,79% 549,48% 336,86% 229,82% 163,28% 420,52% 205,07% 176,80% 222,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!