Visa allt om E.ON Sverige Aktiebolag
Visa allt om E.ON Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 565 000 1 019 000 482 000 625 000 443 000 394 000 511 000 468 000 462 000 10 155 000
Övrig omsättning 228 000 - - - - - 229 000 - 1 000 6 479 000
Rörelseresultat (EBIT) -503 000 -551 000 -719 000 -648 000 -830 000 -749 000 -536 000 -911 000 -918 000 6 452 000
Resultat efter finansnetto 1 916 000 -461 000 31 104 000 3 600 000 457 000 620 000 831 000 -2 777 000 11 066 000 8 151 000
Årets resultat 4 048 000 1 656 000 32 123 000 8 247 000 1 390 000 1 070 000 4 203 000 -2 139 000 11 494 000 4 061 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 688 000 19 613 000 21 699 000 46 055 000 47 927 000 50 067 000 50 269 000 49 543 000 57 898 000 58 298 000
Omsättningstillgångar 36 709 000 40 637 000 59 550 000 20 187 000 23 621 000 24 933 000 26 367 000 32 372 000 33 760 000 39 981 000
Tillgångar 56 397 000 60 250 000 81 249 000 66 242 000 71 548 000 75 000 000 76 636 000 81 915 000 91 658 000 98 279 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 874 000 34 517 000 66 561 000 40 635 000 35 636 000 39 463 000 43 218 000 41 307 000 43 624 000 31 526 000
Obeskattade reserver 1 356 000 690 000 398 000 410 000 3 474 000 3 475 000 3 091 000 3 094 000 4 026 000 4 649 000
Avsättningar (tkr) 160 000 155 000 129 000 142 000 127 000 121 000 124 000 123 000 6 000 4 000
Långfristiga skulder 34 000 0 0 15 211 000 18 951 000 20 749 000 21 456 000 28 037 000 35 087 000 48 602 000
Kortfristiga skulder 15 973 000 24 888 000 14 161 000 9 844 000 13 360 000 11 192 000 8 747 000 9 354 000 8 915 000 13 498 000
Skulder och eget kapital 56 397 000 60 250 000 81 249 000 66 242 000 71 548 000 75 000 000 76 636 000 81 915 000 91 658 000 98 279 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 000 7 000 11 000 18 000 20 000 17 000 11 000 19 000 17 000 8 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 179 000 215 000 230 000 232 000 241 000 211 000 218 000 217 000 255 000 238 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 123 000 137 000 167 000 151 000 164 000 118 000 125 000 132 000 159 000 139 000
Utdelning till aktieägare 0 0 33 700 000 6 218 971 3 248 000 5 217 000 4 825 000 2 292 004 2 750 405 2 731 000
Omsättning 6 793 000 1 019 000 482 000 625 000 443 000 394 000 740 000 468 000 463 000 16 634 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 256 327 350 345 362 343 354 380 423 426
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 645 3 116 1 377 1 812 1 224 1 149 1 444 1 232 1 092 23 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 293 1 128 1 197 1 197 1 174 1 052 1 023 1 000 1 102 1 026
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -483 000 -536 000 -711 000 -643 000 -825 000 -743 000 -530 000 -906 000 -913 000 6 459 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 544,26% 111,41% -22,88% 41,08% 12,44% -22,90% 9,19% 1,30% -95,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,91% -0,10% 39,21% 7,85% 3,12% 2,95% 7,75% 8,72% 18,12% 11,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,56% -5,89% 6 608,71% 831,52% 503,84% 561,93% 1 162,43% 1 525,85% 3 595,67% 112,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,34% 38,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 13,53%
Rörelsekapital/omsättning 315,86% 1 545,53% 9 416,80% 1 654,88% 2 316,25% 3 487,56% 3 448,14% 4 918,38% 5 377,71% 260,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,80% 58,18% 82,30% 61,83% 53,59% 56,03% 59,37% 53,21% 50,83% 35,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,82% 163,28% 420,52% 205,07% 176,80% 222,78% 301,44% 346,08% 378,68% 296,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...