Visa allt om Findus Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-12
Nettoomsättning 1 746 185 2 536 833 2 149 543 2 355 631 2 589 083 2 569 653 2 614 281 2 673 631 2 011 437 2 659 713
Övrig omsättning 388 002 130 615 58 402 61 402 70 173 81 215 86 165 88 469 946 128 178 801
Rörelseresultat (EBIT) 223 237 63 786 -3 653 -197 689 -1 108 496 -25 794 143 556 109 858 949 912 132 694
Resultat efter finansnetto 36 371 -10 884 738 384 -239 560 -1 443 245 -239 189 49 106 -1 265 264 1 116 838 322 712
Årets resultat 193 717 -43 414 816 890 -151 692 -1 233 318 -220 396 -6 661 -1 289 937 1 022 584 106 015
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 276 114 5 471 822 5 515 094 6 080 853 6 179 016 6 745 650 6 992 192 7 060 951 8 127 303 8 175 802
Omsättningstillgångar 527 107 1 380 240 1 513 954 871 486 1 385 393 2 281 180 971 741 895 246 1 271 517 1 075 029
Tillgångar 6 803 221 6 852 062 7 029 049 6 952 340 7 564 409 9 026 831 7 963 933 7 956 197 9 398 820 9 250 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 197 025 2 003 308 2 046 722 1 229 831 1 381 523 2 614 841 2 835 236 2 841 897 4 204 061 3 446 798
Obeskattade reserver 27 311 32 013 0 3 403 49 743 209 828 209 944 210 059 210 174 210 456
Avsättningar (tkr) 752 451 1 085 750 1 200 613 1 210 084 1 358 568 380 343 377 118 368 706 366 713 360 097
Långfristiga skulder 2 814 699 239 154 239 154 440 339 451 502 2 238 020 2 006 532 1 978 762 4 015 770 4 631 250
Kortfristiga skulder 1 011 735 3 491 837 3 542 560 4 068 682 4 323 073 3 583 799 2 535 102 2 556 773 602 103 602 230
Skulder och eget kapital 6 803 221 6 852 062 7 029 049 6 952 340 7 564 409 9 026 831 7 963 933 7 956 197 9 398 820 9 250 831
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-12
Löner till styrelse & VD 4 315 4 962 2 364 4 818 5 318 5 901 10 984 9 627 5 957 5 831
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 104 672 117 964 123 036 336 451 294 973 310 935 321 973 321 523 248 311 329 477
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 56 399 69 902 76 611 137 045 126 679 120 398 126 684 124 803 103 474 161 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 134 187 2 667 448 2 207 945 2 417 033 2 659 256 2 650 868 2 700 446 2 762 100 2 957 565 2 838 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 184 201 223 468 698 777 785 789 826 833
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 490 12 621 9 639 5 033 3 709 3 307 3 330 3 389 2 435 3 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 899 959 906 1 022 612 563 586 578 433 596
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 295 823 157 013 73 215 -70 338 -948 972 142 631 302 908 270 578 1 085 138 322 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,17% 18,02% -8,75% -9,02% 0,76% -1,71% -2,22% 32,92% -24,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,82% 3,12% 14,77% -1,86% -9,76% 1,80% 4,88% -13,08% 13,52% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,66% 8,44% 48,31% -5,48% -28,51% 6,32% 14,86% -38,91% 63,16% 20,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,70% 13,49% 15,03% 12,51% 8,80% 14,24% 18,50% 18,46% 18,76% 20,88%
Rörelsekapital/omsättning -27,75% -83,24% -94,37% -135,73% -113,46% -50,69% -59,80% -62,14% 33,28% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,61% 29,60% 29,12% 17,73% 18,78% 30,78% 37,66% 37,67% 46,38% 38,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,96% 30,65% 32,53% 14,49% 20,12% 51,31% 24,40% 20,57% 138,56% 114,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!