Visa allt om Örebro Rådhus AB
Visa allt om Örebro Rådhus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 728 172 2 578 521 2 457 347 2 360 946 2 306 304 2 197 133 1 781 868 1 752 732 1 675 745 1 625 097
Övrig omsättning 143 377 41 459 14 993 11 279 2 454 12 228 5 755 237 243 10 276 46 307
Rörelseresultat (EBIT) 659 407 463 849 534 471 486 839 221 677 304 060 207 655 389 369 243 292 317 365
Resultat efter finansnetto 349 053 139 140 219 147 157 889 -35 562 34 979 -17 661 195 365 52 749 26 551
Årets resultat 291 222 126 973 230 333 130 304 -52 532 76 483 -25 050 213 720 31 258 38 397
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 364 755 16 781 865 15 594 664 14 165 831 12 834 990 11 614 546 8 949 931 8 562 194 8 385 323 7 994 569
Omsättningstillgångar 331 720 370 336 571 316 395 077 518 216 394 190 311 570 279 773 101 554 214 066
Tillgångar 18 696 475 17 152 201 16 165 980 14 560 908 13 353 206 12 008 736 9 261 501 8 841 967 8 486 877 8 208 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 342 248 2 091 080 2 002 966 1 801 068 1 481 907 1 362 539 1 086 056 1 111 106 797 387 766 130
Minoritetsintressen 16 116 11 417 7 371 -1 128 25 118 25 128 24 179 1 780 1 715 1 722
Avsättningar (tkr) 501 758 422 608 406 861 408 229 330 593 262 620 310 909 315 060 357 606 346 423
Långfristiga skulder 14 652 033 13 430 901 12 805 714 11 451 364 10 752 576 9 534 017 7 288 895 6 873 845 6 478 179 6 629 646
Kortfristiga skulder 1 184 322 1 196 195 943 068 901 375 763 012 824 432 551 462 540 176 851 990 464 714
Skulder och eget kapital 18 696 477 17 152 201 16 165 980 14 560 908 13 353 206 12 008 736 9 261 501 8 841 967 8 486 877 8 208 635
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 12 763 12 119 8 758 9 773 9 332 9 698 7 325 7 433 7 071 6 502
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 273 844 254 351 230 123 231 987 231 523 216 200 178 034 164 306 156 894 146 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 112 788 104 466 83 639 92 279 92 400 88 585 99 620 87 033 85 990 83 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 871 549 2 619 980 2 472 340 2 372 225 2 308 758 2 209 361 1 787 623 1 989 975 1 686 021 1 671 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 837 794 733 786 661 637 542 531 520 507
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 259 3 248 3 352 3 004 3 489 3 449 3 288 3 301 3 223 3 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 467 440 425 504 494 526 487 481 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 197 966 969 615 950 983 852 590 529 022 585 461 445 386 614 737 457 803 523 917
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,80% 4,93% 4,08% 2,37% 4,97% 23,31% 1,66% 4,59% 3,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,57% 2,49% 3,32% 3,38% 1,71% 2,63% 2,32% 4,47% 2,94% 4,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,46% 16,57% 21,87% 20,85% 9,93% 14,40% 12,04% 22,54% 14,89% 20,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,27% 30,43% 33,73% 34,32% 19,61% 21,32% 18,40% 16,18% 21,37% 24,51%
Rörelsekapital/omsättning -31,25% -32,03% -15,13% -21,44% -10,61% -19,58% -13,46% -14,86% -44,78% -15,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,53% 12,19% 12,39% 12,37% 11,10% 11,35% 11,73% 12,57% 9,40% 9,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,00% 30,28% 59,71% 43,27% 67,09% 47,12% 55,51% 50,84% 11,44% 45,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 215 725 0 0 0 0 0 0 0 7
Övrig omsättning - - - - - - - 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 067 -2 045 -2 372 -2 140 -1 778 -1 696 -1 331 -1 050 -1 824 -740
Resultat efter finansnetto 35 873 14 983 21 852 4 482 9 945 -3 221 -222 -842 -18 567 -42 402
Årets resultat 37 093 12 983 41 808 4 482 725 8 129 -3 102 1 111 19 321 20 157
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 794 305 1 799 305 1 802 293 1 789 793 1 768 733 1 660 364 1 507 931 1 517 547 1 517 647 1 941 397
Omsättningstillgångar 60 755 53 830 85 033 38 911 53 290 27 487 25 821 10 001 487 282 27 430
Tillgångar 1 855 060 1 853 136 1 887 326 1 828 704 1 822 023 1 687 851 1 533 752 1 527 548 2 004 929 1 968 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 228 756 135 783 406 744 573 747 091 620 366 612 237 615 339 514 228 494 907
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 940 326 940 326 990 326 965 326 1 065 326 860 326 888 826 888 826 888 876 1 274 273
Kortfristiga skulder 156 506 156 674 113 594 118 805 9 606 207 159 32 689 23 383 601 825 191 089
Skulder och eget kapital 1 855 060 1 853 136 1 887 326 1 828 704 1 822 023 1 687 851 1 533 752 1 527 548 2 004 929 1 968 827
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 35 000 35 000 40 254 2 975 7 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 215 725 0 0 0 0 0 50 0 7
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 067 -2 045 -2 372 -2 140 -1 778 -1 696 -1 331 -1 050 -1 824 -740
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 67,59% - - - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% 1,20% - - - - - - - 1,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 609,38% 3 058,34% - - - - - - - 352 585,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7 880,74% -14 185,38% - - - - - - - -2 337 985,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,87% 40,80% 41,51% 40,72% 41,00% 36,75% 39,92% 40,28% 25,65% 25,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,82% 34,36% 74,86% 32,75% 554,76% 13,27% 78,99% 42,77% 80,97% 14,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...