Visa allt om Örebro Rådhus AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 892 000 2 880 636 2 728 172 2 578 521 2 457 347 2 360 946 2 306 304 2 197 133 1 781 868 1 752 732
Övrig omsättning 557 000 11 527 143 377 41 459 14 993 11 279 2 454 12 228 5 755 237 243
Rörelseresultat (EBIT) 888 000 540 191 659 407 463 849 534 471 486 839 221 677 304 060 207 655 389 369
Resultat efter finansnetto 607 000 72 116 349 053 139 140 219 147 157 889 -35 562 34 979 -17 661 195 365
Årets resultat 559 000 45 186 291 222 126 973 230 333 130 304 -52 532 76 483 -25 050 213 720
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 301 000 19 579 731 18 364 755 16 781 865 15 594 664 14 165 831 12 834 990 11 614 546 8 949 931 8 562 194
Omsättningstillgångar 226 000 435 432 331 720 370 336 571 316 395 077 518 216 394 190 311 570 279 773
Tillgångar 20 527 000 20 015 163 18 696 475 17 152 201 16 165 980 14 560 908 13 353 206 12 008 736 9 261 501 8 841 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 864 000 2 350 905 2 342 248 2 091 080 2 002 966 1 801 068 1 481 907 1 362 539 1 086 056 1 111 106
Minoritetsintressen 26 000 24 789 16 116 11 417 7 371 -1 128 25 118 25 128 24 179 1 780
Avsättningar (tkr) 556 000 511 205 501 758 422 608 406 861 408 229 330 593 262 620 310 909 315 060
Långfristiga skulder 16 074 000 15 874 760 14 652 033 13 430 901 12 805 714 11 451 364 10 752 576 9 534 017 7 288 895 6 873 845
Kortfristiga skulder 1 006 000 1 253 504 1 184 322 1 196 195 943 068 901 375 763 012 824 432 551 462 540 176
Skulder och eget kapital 20 527 000 20 015 163 18 696 477 17 152 201 16 165 980 14 560 908 13 353 206 12 008 736 9 261 501 8 841 967
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 15 000 12 095 12 763 12 119 8 758 9 773 9 332 9 698 7 325 7 433
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 309 000 283 986 273 844 254 351 230 123 231 987 231 523 216 200 178 034 164 306
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 134 000 126 288 112 788 104 466 83 639 92 279 92 400 88 585 99 620 87 033
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 449 000 2 892 163 2 871 549 2 619 980 2 472 340 2 372 225 2 308 758 2 209 361 1 787 623 1 989 975
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 908 811 837 794 733 786 661 637 542 531
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 185 3 552 3 259 3 248 3 352 3 004 3 489 3 449 3 288 3 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 521 477 467 440 425 504 494 526 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 888 000 540 358 1 197 966 969 615 950 983 852 590 529 022 585 461 445 386 614 737
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,39% 5,59% 5,80% 4,93% 4,08% 2,37% 4,97% 23,31% 1,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,34% 2,71% 3,57% 2,49% 3,32% 3,38% 1,71% 2,63% 2,32% 4,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,77% 18,84% 24,46% 16,57% 21,87% 20,85% 9,93% 14,40% 12,04% 22,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,80% 29,47% 30,27% 30,43% 33,73% 34,32% 19,61% 21,32% 18,40% 16,18%
Rörelsekapital/omsättning -26,97% -28,40% -31,25% -32,03% -15,13% -21,44% -10,61% -19,58% -13,46% -14,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,95% 11,75% 12,53% 12,19% 12,39% 12,37% 11,10% 11,35% 11,73% 12,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,37% 33,33% 27,00% 30,28% 59,71% 43,27% 67,09% 47,12% 55,51% 50,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 642 825 1 215 725 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) -2 396 -1 923 -2 067 -2 045 -2 372 -2 140 -1 778 -1 696 -1 331 -1 050
Resultat efter finansnetto 91 788 50 268 35 873 14 983 21 852 4 482 9 945 -3 221 -222 -842
Årets resultat 88 348 48 798 37 093 12 983 41 808 4 482 725 8 129 -3 102 1 111
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 826 429 1 826 043 1 794 305 1 799 305 1 802 293 1 789 793 1 768 733 1 660 364 1 507 931 1 517 547
Omsättningstillgångar 101 649 60 182 60 755 53 830 85 033 38 911 53 290 27 487 25 821 10 001
Tillgångar 1 928 078 1 886 225 1 855 060 1 853 136 1 887 326 1 828 704 1 822 023 1 687 851 1 533 752 1 527 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 816 374 772 026 758 228 756 135 783 406 744 573 747 091 620 366 612 237 615 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 940 326 940 326 940 326 940 326 990 326 965 326 1 065 326 860 326 888 826 888 826
Kortfristiga skulder 171 378 173 873 156 506 156 674 113 594 118 805 9 606 207 159 32 689 23 383
Skulder och eget kapital 1 928 078 1 886 225 1 855 060 1 853 136 1 887 326 1 828 704 1 822 023 1 687 851 1 533 752 1 527 548
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 35 000 35 000 40 254 2 975 7 000 0 0 0
Omsättning 642 825 1 215 725 0 0 0 0 0 50
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 396 -1 923 -2 067 -2 045 -2 372 -2 140 -1 778 -1 696 -1 331 -1 050
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,18% -32,10% 67,59% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 3,07% 2,36% 1,20% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15 300,93% 7 027,88% 3 609,38% 3 058,34% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning -10 861,21% -13 780,73% -7 880,74% -14 185,38% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,34% 40,93% 40,87% 40,80% 41,51% 40,72% 41,00% 36,75% 39,92% 40,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,31% 34,61% 38,82% 34,36% 74,86% 32,75% 554,76% 13,27% 78,99% 42,77%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...