Visa allt om Walls Fastighetsaktiebolag
Visa allt om Walls Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 140 44 763 43 897 44 344 41 203 40 377 38 291 39 884 37 273 34 551
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 198 30 411 31 533 30 908 30 099 29 232 26 930 29 768 27 557 23 654
Resultat efter finansnetto 20 713 22 527 21 719 20 223 16 497 18 111 20 807 21 192 18 224 15 947
Årets resultat 4 701 4 791 3 755 14 597 13 620 13 349 15 340 15 622 13 312 11 487
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 307 519 308 346 308 490 310 401 310 560 307 486 305 263 305 861 305 704 305 883
Omsättningstillgångar 2 165 4 629 4 640 96 240 96 758 110 533 103 868 46 861 3 741 4 619
Tillgångar 309 684 312 975 313 130 406 641 407 318 418 019 409 131 352 722 309 445 310 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 160 9 459 9 668 5 913 7 595 21 609 15 129 11 425 9 301 7 239
Obeskattade reserver 3 978 3 283 2 545 1 513 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 651 11 333 9 990 8 937 7 441 7 288 4 977 3 663 2 910 3 128
Långfristiga skulder 0 0 0 375 000 375 000 375 000 375 000 325 000 200 000 200 000
Kortfristiga skulder 278 895 288 900 290 927 15 278 17 282 14 121 14 025 12 634 97 234 100 134
Skulder och eget kapital 309 684 312 975 313 130 406 641 407 318 418 019 409 131 352 722 309 445 310 502
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 7 000 20 000 0 0 0 0
Omsättning 47 140 44 763 43 898 44 344 41 203 40 377 38 291 39 884 37 273 34 551
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 161 33 345 34 453 33 799 32 929 32 024 29 695 32 514 30 258 26 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,31% 1,97% -1,01% 7,62% 2,05% 5,45% -3,99% 7,01% 7,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,41% 9,73% 10,34% 8,47% 8,40% 7,94% 7,12% 8,45% 8,92% 7,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,38% 68,01% 73,76% 77,65% 83,02% 82,21% 76,09% 74,71% 74,03% 68,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,03% 71,30% 71,83% 69,70% 73,05% 72,40% 70,33% 74,64% 73,94% 68,46%
Rörelsekapital/omsättning -587,04% -635,06% -652,18% 182,58% 192,89% 238,78% 234,63% 85,82% -250,83% -276,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,57% 3,84% 3,72% 1,74% 1,86% 5,17% 3,70% 3,24% 3,01% 2,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,78% 1,60% 1,59% 629,93% 559,88% 782,76% 740,59% 370,91% 3,85% 4,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...