Visa allt om Siemens Aktiebolag
Visa allt om Siemens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Nettoomsättning 3 582 668 4 985 373 8 355 806 5 610 562 5 613 994 5 358 654 5 232 956 4 150 196 4 868 812 4 379 453
Övrig omsättning 33 516 233 500 84 699 2 006 - - 26 273 1 062 8 676 18 114
Rörelseresultat (EBIT) 155 507 531 993 401 894 201 303 186 336 336 318 413 527 242 485 184 626 89 548
Resultat efter finansnetto 219 933 524 384 399 173 196 257 192 383 356 302 436 196 215 047 217 993 107 167
Årets resultat 214 721 456 124 379 674 205 868 96 321 261 510 315 983 145 348 149 893 56 806
Balansräkningar (tkr)
2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 377 531 243 261 819 278 254 327 438 291 135 322 113 331 288 575 449 816 343
Omsättningstillgångar 1 406 063 1 870 241 2 876 430 2 751 333 3 027 997 2 936 416 2 972 924 2 602 384 2 437 435 2 042 352
Tillgångar 1 626 440 2 401 484 3 138 249 3 029 587 3 355 435 3 227 551 3 295 037 2 933 672 3 012 884 2 858 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 694 388 1 182 267 859 383 685 609 479 741 783 420 871 910 666 591 692 677 635 889
Obeskattade reserver 0 35 403 36 838 127 136 182 128 137 511 142 895 154 223 168 990 180 661
Avsättningar (tkr) 159 419 147 795 307 079 221 339 204 467 210 783 208 052 223 580 202 676 183 100
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 772 633 1 036 019 1 934 949 1 995 503 2 489 099 2 095 837 2 072 180 1 889 278 1 948 541 1 859 045
Skulder och eget kapital 1 626 440 2 401 484 3 138 249 3 029 587 3 355 435 3 227 551 3 295 037 2 933 672 3 012 884 2 858 695
Löner & utdelning (tkr)
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
Löner till styrelse & VD 5 406 5 993 4 651 5 541 5 111 5 832 7 606 4 718 7 496 4 854
Varav tantiem till styrelse & VD 2 481 2 748 2 013 2 186 2 206 2 092 2 157 2 080 2 693 2 225
Löner till övriga anställda 700 983 717 938 821 076 835 603 800 294 802 273 737 800 779 860 919 106 904 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 358 232 336 708 416 013 400 453 412 051 422 355 152 059 411 027 444 904 401 334
Utdelning till aktieägare 0 0 379 700 205 900 0 400 000 350 000 145 000 160 000 106 000
Omsättning 3 616 184 5 218 873 8 440 505 5 612 568 5 613 994 5 358 654 5 259 229 4 151 258 4 877 488 4 397 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 198 1 284 1 504 1 519 1 535 1 494 1 440 1 470 1 761 1 808
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 991 3 883 5 556 3 694 3 657 3 587 3 634 2 823 2 765 2 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 889 826 826 817 793 824 623 813 779 725
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 176 215 543 989 412 721 273 232 220 919 387 119 487 366 347 155 395 031 253 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,14% -40,34% 48,93% -0,06% 4,77% 2,40% 26,09% -14,76% 11,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,92% 22,19% 12,88% 7,04% 6,06% 11,44% 13,40% 7,39% 7,42% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,32% 10,69% 4,84% 3,80% 3,62% 6,89% 8,44% 5,22% 4,59% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,99% 18,40% 14,78% 22,27% 21,96% 26,42% 25,22% 22,07% 20,32% 22,01%
Rörelsekapital/omsättning 17,68% 16,73% 11,27% 13,47% 9,60% 15,69% 17,21% 17,18% 10,04% 4,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,69% 50,38% 28,30% 25,90% 18,30% 27,41% 29,66% 26,60% 27,03% 26,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,30% 147,35% 104,75% 106,03% 62,52% 81,37% 95,24% 96,12% 86,02% 89,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...