Visa allt om Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
Visa allt om Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 742 842 772 849 860 167 725 453 502 900 521 014 780 885 895 201 852 322 680 877
Övrig omsättning 8 002 5 431 199 308 1 949 2 487 6 233 9 257 7 397 5 953
Rörelseresultat (EBIT) -92 033 -94 890 -63 838 -186 820 -128 796 -101 193 -307 837 -85 000 -222 142 -134 211
Resultat efter finansnetto -100 030 -99 639 -66 695 -189 294 -125 286 -101 723 -284 492 -13 592 -500 861 -140 028
Årets resultat 218 10 596 17 372 -17 267 21 605 -73 518 -239 164 16 909 -442 447 -102 767
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 402 96 458 102 890 113 573 54 422 81 650 95 639 343 989 349 346 537 987
Omsättningstillgångar 790 073 809 544 829 041 884 584 697 783 676 261 704 541 608 019 597 600 360 486
Tillgångar 883 475 906 002 931 931 998 157 752 205 757 911 800 180 952 008 946 946 898 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 635 313 417 302 821 285 449 302 716 295 216 278 965 374 460 263 220 434 432
Obeskattade reserver 0 254 691 0 2 843 4 687 4 105 3 866 7 200 4 039 10 647
Avsättningar (tkr) 257 686 0 228 786 240 258 218 339 213 300 213 372 204 139 220 195 169 028
Långfristiga skulder 0 0 38 579 7 723 1 832 2 067 2 772 7 074 18 438 34 374
Kortfristiga skulder 312 154 337 894 361 745 461 884 224 631 243 223 301 205 359 135 441 054 249 992
Skulder och eget kapital 883 475 906 002 931 931 998 157 752 205 757 911 800 180 952 008 946 946 898 473
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 154 3 420 2 610 2 858 3 406 2 430 4 782 3 864 2 865 2 630
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 153 - - - - - -
Löner till övriga anställda 128 337 125 491 130 492 110 455 96 841 96 837 153 979 172 784 185 969 141 112
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 66 560 66 499 70 245 60 493 48 980 52 712 88 087 88 266 89 145 63 838
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 362
Omsättning 750 844 778 280 860 366 725 761 504 849 523 501 787 118 904 458 859 719 686 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 228 217 229 235 184 180 329 381 415 310
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 258 3 562 3 756 3 087 2 733 2 895 2 374 2 350 2 054 2 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 935 1 052 885 1 192 956 874 950 722 832 877
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 249 -92 330 -59 128 -179 753 -121 530 -92 056 -206 946 -59 147 -199 696 -124 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,88% -10,15% 18,57% 44,25% -3,48% -33,28% -12,77% 5,03% 25,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,31% -10,04% -6,34% -17,83% -15,28% -12,39% -33,72% -0,06% -51,75% -14,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,26% -11,77% -6,87% -24,53% -22,86% -18,02% -34,55% -0,06% -57,50% -18,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,38% 83,69% 82,35% 81,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,34% 61,03% 54,33% 58,27% 94,08% 83,11% 51,65% 27,80% 18,37% 16,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,50% 56,52% 32,49% 28,82% 40,73% 39,35% 35,22% 39,89% 28,11% 49,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,10% 239,59% 229,18% 191,52% 310,64% 278,04% 233,91% 169,16% 135,37% 144,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...