Visa allt om Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 36 990 31 393 30 983 28 638 29 185 28 945 24 776 24 276 24 174 26 579
Övrig omsättning 506 4 109 604 114 53 110 77 77 153 180
Rörelseresultat (EBIT) 2 060 1 047 711 -147 573 707 678 -296 236 871
Resultat efter finansnetto 1 939 964 721 13 527 648 597 -341 172 944
Årets resultat 1 510 265 5 370 662 480 449 73 136 506
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 914 12 668 10 610 6 007 6 309 6 616 6 878 7 362 7 587 7 390
Omsättningstillgångar 13 440 11 838 12 692 10 142 10 716 11 304 11 100 9 985 10 466 10 416
Tillgångar 25 354 24 506 23 302 16 149 17 025 17 920 17 978 17 347 18 053 17 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 033 12 023 11 758 11 753 11 385 10 616 10 136 9 687 9 615 9 479
Obeskattade reserver 2 105 2 305 2 064 1 648 2 083 2 414 2 387 2 373 2 818 2 870
Avsättningar (tkr) 294 290 298 292 292 292 293 291 292 293
Långfristiga skulder 5 498 6 119 4 483 0 0 1 891 2 088 2 387 2 686 1 782
Kortfristiga skulder 5 424 3 769 4 700 2 455 3 267 2 708 3 074 2 609 2 643 3 383
Skulder och eget kapital 25 354 24 506 23 302 16 149 17 025 17 920 17 978 17 347 18 053 17 806
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 015 3 815 4 098 3 964 4 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 443 1 287 1 474 1 380 1 353
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 496 35 502 31 587 28 752 29 238 29 055 24 853 24 353 24 327 26 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 11 11 11 10 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 845 2 415 2 383 2 603 2 653 2 631 2 478 2 023 2 015 2 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 525 444 462 500 501 515 470 453 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 870 1 860 1 229 407 1 204 1 304 1 298 280 887 1 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,83% 1,32% 8,19% -1,87% 0,83% 16,83% 2,06% 0,42% -9,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,26% 4,54% 3,16% 0,12% 3,39% 3,95% 3,79% -1,40% 1,68% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,66% 3,54% 2,38% 0,07% 1,98% 2,44% 2,75% -1,00% 1,26% 3,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,71% 31,38% 30,81% 32,51% 30,97% 30,72% 34,30% 34,01% 33,16% 34,43%
Rörelsekapital/omsättning 21,67% 25,70% 25,79% 26,84% 25,52% 29,70% 32,39% 30,38% 32,36% 26,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,94% 56,40% 57,37% 80,74% 76,42% 69,75% 66,74% 66,51% 64,76% 65,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,24% 203,08% 168,81% 230,92% 192,44% 262,67% 217,66% 226,14% 221,38% 170,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!