Visa allt om Holmen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Nettoomsättning 16 327 000 16 959 000 16 055 000 16 133 000 15 513 000 16 014 000 15 994 000 16 231 000 17 852 000 -
Övrig omsättning 1 918 000 10 936 000 1 709 000 1 551 000 1 874 000 1 470 000 1 303 000 1 251 000 1 018 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 479 000 11 115 000 2 382 000 2 166 000 1 931 000 769 000 1 284 000 1 068 000 1 520 000 -
Resultat efter finansnetto 2 437 000 11 081 000 2 356 000 2 113 000 1 860 000 679 000 1 137 000 871 000 1 294 000 -
Årets resultat 1 979 000 8 731 000 2 268 000 1 668 000 1 424 000 559 000 907 000 711 000 1 853 000 -
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 55 276 000 52 579 000 29 755 000 28 793 000 28 740 000 29 567 000 30 261 000 30 680 000 30 702 000 -
Omsättningstillgångar 7 267 000 6 761 000 7 157 000 6 098 000 6 150 000 5 889 000 6 173 000 6 073 000 6 343 000 -
Tillgångar 62 543 000 59 340 000 36 912 000 34 891 000 34 890 000 35 456 000 36 434 000 36 753 000 37 046 000 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 516 000 40 111 000 23 453 000 22 035 000 21 243 000 20 853 000 20 969 000 20 855 000 20 813 000 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 702 000 841 000 0 0 0 0 0 790 000 920 000 -
Långfristiga skulder 14 664 000 12 488 000 7 416 000 6 903 000 7 368 000 8 518 000 8 901 000 8 537 000 7 250 000 -
Kortfristiga skulder 4 661 000 5 900 000 6 044 000 5 952 000 6 279 000 6 085 000 6 564 000 6 571 000 8 064 000 -
Skulder och eget kapital 62 543 000 59 340 000 36 912 000 34 891 000 34 890 000 35 456 000 36 434 000 36 753 000 37 046 000 -
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
Löner till styrelse & VD 32 000 0 - 0 0 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 694 000 1 625 000 1 609 000 1 579 000 1 589 000 1 665 000 1 600 000 1 642 000 1 743 000 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 679 000 633 000 638 000 617 000 619 000 633 000 596 000 635 000 684 000 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 18 245 000 27 895 000 17 764 000 17 684 000 17 387 000 17 484 000 17 297 000 17 482 000 18 870 000 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 974 2 915 2 955 2 377 2 989 3 315 3 359 3 718 3 945 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 490 5 818 5 433 6 787 5 190 4 831 4 762 4 366 4 525 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 795 780 947 759 704 675 632 633 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 651 000 12 256 000 3 394 000 3 157 000 3 071 000 2 009 000 2 549 000 6 036 000 2 833 000 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,73% 5,63% -0,48% 4,00% -3,13% 0,13% -1,46% -9,08% -4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,98% 18,75% 6,49% 6,21% 5,57% 2,17% 3,63% 2,93% 4,12% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,25% 65,62% 14,92% 13,44% 12,53% 4,81% 8,27% 6,63% 8,55% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,22% 44,58% 43,77% 44,55% 43,27% 45,92% 45,52% 43,63% 45,09% -
Rörelsekapital/omsättning 15,96% 5,08% 6,93% 0,90% -0,83% -1,22% -2,44% -3,07% -9,64% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,98% 67,60% 63,54% 63,15% 60,89% 58,81% 57,55% 56,74% 56,18% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,80% 55,95% 58,39% 53,65% 50,47% 46,01% 45,32% 44,64% 38,72% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 187 000 15 004 000 14 384 000 14 345 000 13 794 000 13 989 000 14 077 000 14 443 000 15 895 000 15 914 000
Övrig omsättning 690 000 706 000 628 000 565 000 822 000 696 000 1 013 000 720 000 525 000 520 000
Rörelseresultat (EBIT) 332 000 382 000 1 407 000 841 000 335 000 324 000 1 161 000 416 000 1 004 000 818 000
Resultat efter finansnetto 531 000 404 000 1 841 000 1 257 000 1 094 000 161 000 1 135 000 203 000 -1 584 000 1 673 000
Årets resultat 1 919 000 1 847 000 514 000 1 847 000 1 197 000 738 000 1 870 000 826 000 -994 000 1 189 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 119 000 16 203 000 21 205 000 16 658 000 17 653 000 18 163 000 18 396 000 17 814 000 18 029 000 20 324 000
Omsättningstillgångar 5 379 000 5 648 000 5 942 000 4 888 000 4 950 000 4 578 000 4 792 000 4 764 000 5 624 000 5 724 000
Tillgångar 23 498 000 21 852 000 27 147 000 21 545 000 22 602 000 22 741 000 23 188 000 22 578 000 23 653 000 26 048 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 228 000 10 656 000 11 395 000 11 718 000 10 836 000 10 351 000 10 476 000 9 481 000 9 429 000 11 153 000
Obeskattade reserver 2 354 000 1 646 000 1 012 000 2 032 000 2 290 000 1 994 000 2 330 000 1 771 000 2 064 000 2 559 000
Avsättningar (tkr) 1 405 000 1 454 000 1 407 000 1 392 000 1 503 000 1 512 000 1 271 000 1 274 000 1 262 000 1 389 000
Långfristiga skulder 4 083 000 2 480 000 7 817 000 880 000 2 328 000 3 295 000 2 898 000 3 948 000 3 107 000 4 676 000
Kortfristiga skulder 3 428 000 5 616 000 5 516 000 5 524 000 5 645 000 5 589 000 6 213 000 6 104 000 7 791 000 6 271 000
Skulder och eget kapital 23 496 000 21 852 000 27 147 000 21 545 000 22 602 000 22 741 000 23 188 000 22 578 000 23 653 000 26 048 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 11 000 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 326 000 1 300 000 1 297 000 1 275 000 1 222 000 1 233 000 1 221 000 1 287 000 1 356 000 1 331 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 577 000 643 000 584 000 561 000 556 000 534 000 462 000 554 000 586 000 553 000
Utdelning till aktieägare 1 740 000 0 1 134 000 1 092 000 0 881 960 839 962 755 965 775 965 671 969
Omsättning 14 877 000 15 710 000 15 012 000 14 910 000 14 616 000 14 685 000 15 090 000 15 163 000 16 420 000 16 434 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 316 2 349 2 379 2 377 2 380 2 422 2 487 2 930 2 939 2 991
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 126 6 387 6 046 6 035 5 796 5 776 5 660 4 929 5 408 5 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 803 807 790 768 749 705 646 679 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 380 000 426 000 1 454 000 866 000 361 000 350 000 1 188 000 451 000 1 038 000 849 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,45% 4,31% 0,27% 3,99% -1,39% -0,63% -2,53% -9,13% -0,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% 2,10% 6,95% 6,29% 5,07% 1,07% 5,93% 1,98% -5,90% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,91% 3,05% 13,11% 9,45% 8,30% 1,74% 9,77% 3,09% -8,78% 12,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,65% 47,79% 46,91% 44,45% 41,38% 42,40% 41,88% 39,74% 40,41% 38,51%
Rörelsekapital/omsättning 13,75% 0,21% 2,96% -4,43% -5,04% -7,23% -10,09% -9,28% -13,63% -3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,85% 54,64% 44,88% 61,74% 55,85% 52,36% 53,02% 48,11% 46,30% 50,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,35% 49,52% 54,68% 46,45% 45,24% 40,11% 36,99% 37,47% 38,43% 44,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!