Visa allt om Holmen Aktiebolag
Visa allt om Holmen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 16 133 000 15 513 000 16 014 000 15 994 000 16 231 000 17 852 000 - 17 581 000 18 071 000 -
Övrig omsättning 1 551 000 1 874 000 1 470 000 1 303 000 1 251 000 1 018 000 - 862 000 600 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 166 000 1 931 000 769 000 1 284 000 1 068 000 1 520 000 - 1 634 000 1 576 000 -
Resultat efter finansnetto 2 113 000 1 860 000 679 000 1 137 000 871 000 1 294 000 - 1 388 000 1 366 000 -
Årets resultat 1 668 000 1 424 000 559 000 907 000 711 000 1 853 000 - 704 000 1 006 000 -
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Anläggningstillgångar 28 793 000 28 740 000 29 567 000 30 261 000 30 680 000 30 702 000 - 26 216 000 25 845 000 -
Omsättningstillgångar 6 098 000 6 150 000 5 889 000 6 173 000 6 073 000 6 343 000 - 7 216 000 6 331 000 -
Tillgångar 34 891 000 34 890 000 35 456 000 36 434 000 36 753 000 37 046 000 - 33 432 000 32 176 000 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 035 000 21 243 000 20 853 000 20 969 000 20 855 000 20 813 000 - 16 911 000 16 504 000 -
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 790 000 920 000 - 6 852 000 6 467 000 -
Långfristiga skulder 6 903 000 7 368 000 8 518 000 8 901 000 8 537 000 7 250 000 - 3 666 000 3 746 000 -
Kortfristiga skulder 5 952 000 6 279 000 6 085 000 6 564 000 6 571 000 8 064 000 - 6 003 000 5 459 000 -
Skulder och eget kapital 34 891 000 34 890 000 35 456 000 36 434 000 36 753 000 37 046 000 - 33 432 000 32 176 000 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
2008-12 *
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 25 181 24 976 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 579 000 1 589 000 1 665 000 1 600 000 1 642 000 1 743 000 - 1 902 819 1 890 976 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 617 000 619 000 633 000 596 000 635 000 684 000 - 695 000 720 000 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Omsättning 17 684 000 17 387 000 17 484 000 17 297 000 17 482 000 18 870 000 - 18 443 000 18 671 000 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 377 2 989 3 315 3 359 3 718 3 945 - 4 241 4 577 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 787 5 190 4 831 4 762 4 366 4 525 - 4 145 3 948 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 947 759 704 675 632 633 - 634 582 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 157 000 3 071 000 2 009 000 2 549 000 6 036 000 2 833 000 - 2 885 000 2 896 000 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,00% -3,13% 0,13% -1,46% -9,08% -4,31% - -2,71% -6,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,21% 5,57% 2,17% 3,63% 2,93% 4,12% - 5,14% 5,08% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,44% 12,53% 4,81% 8,27% 6,63% 8,55% - 9,78% 9,04% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,55% 43,27% 45,92% 45,52% 43,63% 45,09% - 44,26% 50,10% -
Rörelsekapital/omsättning 0,90% -0,83% -1,22% -2,44% -3,07% -9,64% - 6,90% 4,83% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,15% 60,89% 58,81% 57,55% 56,74% 56,18% - 50,58% 51,29% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,65% 50,47% 46,01% 45,32% 44,64% 38,72% - 64,57% 63,77% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Årsredovisning oläslig på film.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 14 345 000 13 794 000 13 989 000 14 077 000 14 443 000 15 895 000 15 914 000 13 338 000 13 436 000 -
Övrig omsättning 565 000 822 000 696 000 1 013 000 720 000 525 000 520 000 652 000 447 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 841 000 335 000 324 000 1 161 000 416 000 1 004 000 818 000 453 000 861 000 -
Resultat efter finansnetto 1 257 000 1 094 000 161 000 1 135 000 203 000 -1 584 000 1 673 000 725 000 1 607 000 -
Årets resultat 1 847 000 1 197 000 738 000 1 870 000 826 000 -994 000 1 189 000 372 000 1 664 000 -
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 16 658 000 17 653 000 18 163 000 18 396 000 17 814 000 18 029 000 20 324 000 19 666 000 19 645 000 -
Omsättningstillgångar 4 888 000 4 950 000 4 578 000 4 792 000 4 764 000 5 624 000 5 724 000 5 896 000 4 675 000 -
Tillgångar 21 545 000 22 602 000 22 741 000 23 188 000 22 578 000 23 653 000 26 048 000 25 562 000 24 320 000 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 718 000 10 836 000 10 351 000 10 476 000 9 481 000 9 429 000 11 153 000 12 005 000 3 854 000 -
Obeskattade reserver 2 032 000 2 290 000 1 994 000 2 330 000 1 771 000 2 064 000 2 559 000 2 518 000 2 363 000 -
Avsättningar (tkr) 1 392 000 1 503 000 1 512 000 1 271 000 1 274 000 1 262 000 1 389 000 808 000 1 185 000 -
Långfristiga skulder 880 000 2 328 000 3 295 000 2 898 000 3 948 000 3 107 000 4 676 000 4 962 000 5 652 000 -
Kortfristiga skulder 5 524 000 5 645 000 5 589 000 6 213 000 6 104 000 7 791 000 6 271 000 5 269 000 11 266 000 -
Skulder och eget kapital 21 545 000 22 602 000 22 741 000 23 188 000 22 578 000 23 653 000 26 048 000 25 562 000 24 320 000 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
Löner till styrelse & VD 0 11 000 - - - - - 25 181 27 450 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 275 000 1 222 000 1 233 000 1 221 000 1 287 000 1 356 000 1 331 000 1 338 819 1 264 550 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 000 556 000 534 000 462 000 554 000 586 000 553 000 582 000 583 000 -
Utdelning till aktieägare 1 092 000 0 881 960 839 962 755 965 775 965 671 969 587 973 587 973 -
Omsättning 14 910 000 14 616 000 14 685 000 15 090 000 15 163 000 16 420 000 16 434 000 13 990 000 13 883 000 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 377 2 380 2 422 2 487 2 930 2 939 2 991 3 013 3 227 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 035 5 796 5 776 5 660 4 929 5 408 5 321 4 427 4 164 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 768 749 705 646 679 648 663 598 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 866 000 361 000 350 000 1 188 000 451 000 1 038 000 849 000 483 000 888 000 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,99% -1,39% -0,63% -2,53% -9,13% -0,12% 19,31% -0,73% 93 322,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,29% 5,07% 1,07% 5,93% 1,98% -5,90% 7,43% 2,84% 8,40% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,45% 8,30% 1,74% 9,77% 3,09% -8,78% 12,16% 5,44% 15,21% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,45% 41,38% 42,40% 41,88% 39,74% 40,41% 38,51% 43,66% 49,46% -
Rörelsekapital/omsättning -4,43% -5,04% -7,23% -10,09% -9,28% -13,63% -3,44% 4,70% -49,05% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,74% 55,85% 52,36% 53,02% 48,11% 46,30% 50,06% 54,22% 23,01% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,45% 45,24% 40,11% 36,99% 37,47% 38,43% 44,06% 60,56% 22,48% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...