Visa allt om Höganäs Hamnbyggnads Aktiebolag
Visa allt om Höganäs Hamnbyggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 320 2 572 2 612 2 559 3 511 4 733 4 861 4 552 5 132 5 268
Övrig omsättning 20 44 20 49 193 215 236 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -695 316 -312 -401 782 1 778 2 603 1 890 3 669 3 428
Resultat efter finansnetto -691 316 -312 -401 785 1 783 2 604 1 891 3 682 3 439
Årets resultat 4 0 0 0 0 1 302 1 944 1 482 2 573 2 508
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 645 21 151 18 134 18 905 9 671 11 311 10 280 11 842 8 624 7 662
Omsättningstillgångar 581 932 364 3 228 715 682 344 2 161 2 494 772
Tillgångar 20 226 22 083 18 498 22 133 10 386 11 993 10 624 14 003 11 118 8 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 546 546 546 546 546 546 546 544 544
Obeskattade reserver 1 039 1 038 1 195 989 609 555 539 573 693 585
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 536 20 476 16 093 7 519 9 231 10 231 9 369 9 471 7 757 6 247
Kortfristiga skulder 101 23 664 13 079 0 661 170 3 413 2 124 1 058
Skulder och eget kapital 20 226 22 083 18 498 22 133 10 386 11 993 10 624 14 003 11 118 8 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 340 2 616 2 632 2 608 3 704 4 948 5 097 4 552 5 132 5 268
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 044 1 870 706 1 873 2 656 3 531 4 336 3 582 4 166 3 995
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,80% -1,53% 2,07% -27,11% -25,82% -2,63% 6,79% -11,30% -2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,42% 1,43% -1,69% -1,81% 7,56% 14,87% 24,51% 13,50% 33,12% 40,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,78% 12,29% -11,94% -15,67% 22,36% 37,67% 53,57% 41,54% 71,75% 65,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -25,91% 18,51% -12,71% -17,58% 16,78% 33,02% 48,69% 41,52% 71,49% 65,07%
Rörelsekapital/omsättning 20,69% 35,34% -11,49% -384,96% 20,36% 0,44% 3,58% -27,50% 7,21% -5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,73% 6,14% 7,99% 5,95% 9,58% 7,96% 8,88% 6,91% 9,38% 11,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,25% 4 052,17% 54,82% 24,68% - 103,18% 202,35% 63,32% 117,42% 72,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...