Visa allt om Volvo Financial Services Aktiebolag
Visa allt om Volvo Financial Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 337 053 294 114 259 168 207 246 173 039 209 271 215 164 159 033 181 184 174 230
Övrig omsättning 29 588 1 634 186 257 325 866 1 780 685 109 628 - - 517 21 582
Rörelseresultat (EBIT) 30 760 3 903 189 383 327 110 1 777 372 115 377 15 243 14 133 2 284 3 275
Resultat efter finansnetto 27 901 185 271 190 004 328 799 1 782 112 108 904 8 124 80 831 193 006 148 843
Årets resultat 27 736 182 039 185 289 324 467 1 778 501 104 442 5 979 78 308 191 723 147 595
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 344 819 1 344 607 1 344 836 1 463 610 1 392 760 1 392 684 1 318 304 1 319 479 1 159 754 1 267 500
Omsättningstillgångar 162 522 329 085 138 144 417 155 554 943 91 132 108 062 212 567 78 104 108 103
Tillgångar 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703 1 483 816 1 426 366 1 532 046 1 237 858 1 375 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440 1 890 894 1 192 393 1 087 805 1 084 037 784 039 1 299 727
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 29 6 18 0
Avsättningar (tkr) 368 393 2 095 4 477 3 313 4 274 3 700 7 623 7 606 7 662
Långfristiga skulder 1 620 1 146 722 1 750 2 288 1 295 491 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 309 830 104 382 94 991 109 098 51 208 285 851 334 341 440 380 446 195 68 214
Skulder och eget kapital 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703 1 483 816 1 426 366 1 532 046 1 237 858 1 375 603
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 802 4 263 3 852 3 703 3 009 3 425 2 100 2 378 1 691 3 301
Varav tantiem till styrelse & VD 2 420 1 644 1 170 1 223 932 1 372 658 751 38 1 630
Löner till övriga anställda 40 584 41 018 32 629 47 313 32 272 33 938 28 388 13 809 17 550 21 363
Varav resultatlön till övriga anställda 617 361 296 - - 418 195 68 78 50
Sociala kostnader 21 154 14 342 16 180 22 966 16 393 18 345 17 175 10 220 10 782 15 933
Utdelning till aktieägare 0 1 400 000 0 565 000 450 000 1 080 000 0 0 0 0
Omsättning 366 641 295 748 445 425 533 112 1 953 724 318 899 215 164 159 033 181 701 195 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 35 31 34 32 32 24 12 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 630 8 403 8 360 6 095 5 407 6 540 8 965 13 253 9 536 9 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 930 1 704 1 699 2 176 1 615 1 741 1 986 2 201 1 580 2 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 760 3 905 189 393 327 130 1 777 428 115 465 15 339 14 210 2 471 3 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,60% 13,48% 25,05% 19,77% -17,31% -2,74% 35,30% -12,23% 3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% 11,08% 12,83% 17,52% 91,62% 7,81% 1,11% 5,64% 15,62% 11,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,13% 63,05% 73,44% 158,95% 1 031,31% 55,41% 7,35% 54,34% 106,72% 88,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,53% 1,03% 1,33% 2,36% -1,87% 2,96% 7,18% 9,12% 3,05% 1,71%
Rörelsekapital/omsättning -340,39% 76,40% 16,65% 148,64% 291,11% -93,05% -105,17% -143,25% -203,16% 22,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,97% 93,67% 93,40% 93,87% 97,08% 80,36% 76,27% 70,76% 63,34% 94,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12,41% 315,27% 145,43% 382,37% 1 083,70% 31,88% 32,32% 48,27% 17,50% 158,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...