Visa allt om Volvo Financial Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 366 392 365 444 438 384 960 337 053 294 114 259 168 207 246 173 039 209 271
Övrig omsättning 2 0 0 634 29 588 1 634 186 257 325 866 1 780 685 109 628
Rörelseresultat (EBIT) -3 -11 797 5 139 6 276 30 760 3 903 189 383 327 110 1 777 372 115 377
Resultat efter finansnetto 452 96 647 430 051 473 216 27 901 185 271 190 004 328 799 1 782 112 108 904
Årets resultat 445 98 341 422 530 470 919 27 736 182 039 185 289 324 467 1 778 501 104 442
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 442 1 437 302 1 346 989 1 344 578 1 344 819 1 344 607 1 344 836 1 463 610 1 392 760 1 392 684
Omsättningstillgångar 88 154 206 239 839 93 879 162 522 329 085 138 144 417 155 554 943 91 132
Tillgångar 1 530 1 591 508 1 586 828 1 438 457 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703 1 483 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 133 1 187 733 1 089 392 666 862 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440 1 890 894 1 192 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avsättningar (tkr) 2 9 725 319 1 017 368 393 2 095 4 477 3 313 4 274
Långfristiga skulder 159 187 594 356 531 329 1 620 1 146 722 1 750 2 288 1 295
Kortfristiga skulder 236 206 456 140 586 770 249 1 309 830 104 382 94 991 109 098 51 208 285 851
Skulder och eget kapital 1 530 1 591 508 1 586 828 1 438 457 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703 1 483 816
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 3 606 10 649 4 331 5 802 4 263 3 852 3 703 3 009 3 425
Varav tantiem till styrelse & VD 2 3 081 5 805 5 907 2 420 1 644 1 170 1 223 932 1 372
Löner till övriga anställda 41 25 733 33 808 40 731 40 584 41 018 32 629 47 313 32 272 33 938
Varav resultatlön till övriga anställda - 69 - 518 617 361 296 - - 418
Sociala kostnader 13 30 147 12 110 16 623 21 154 14 342 16 180 22 966 16 393 18 345
Utdelning till aktieägare 0 500 000 0 0 0 1 400 000 0 565 000 450 000 1 080 000
Omsättning 368 392 365 444 438 385 594 366 641 295 748 445 425 533 112 1 953 724 318 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 36 34 33 35 35 31 34 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 10 899 13 072 11 665 9 630 8 403 8 360 6 095 5 407 6 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 1 652 1 664 1 869 1 930 1 704 1 699 2 176 1 615 1 741
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 -11 797 5 139 6 276 30 760 3 905 189 393 327 130 1 777 428 115 465
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,91% -11,72% 15,45% 14,21% 14,60% 13,48% 25,05% 19,77% -17,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,74% 6,45% 27,49% 33,27% 2,04% 11,08% 12,83% 17,52% 91,62% 7,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 124,32% 26,16% 98,17% 124,31% 9,13% 63,05% 73,44% 158,95% 1 031,31% 55,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -1,09% -0,32% 1,40% 1,79% 0,53% 1,03% 1,33% 2,36% -1,87% 2,96%
Rörelsekapital/omsättning -40,44% -13,32% 22,33% -175,70% -340,39% 76,40% 16,65% 148,64% 291,11% -93,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,05% 74,63% 68,65% 46,36% 12,97% 93,67% 93,40% 93,87% 97,08% 80,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,29% 74,69% 170,60% 12,19% 12,41% 315,27% 145,43% 382,37% 1 083,70% 31,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!