Visa allt om Volvo Powertrain Aktiebolag
Visa allt om Volvo Powertrain Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 20 838 244 18 275 797 18 352 922 15 451 408 14 234 385 15 142 078 17 350 090 13 531 905 7 017 312 17 381 772
Övrig omsättning 31 525 49 833 76 584 61 665 71 122 38 898 52 897 3 576 741 448 893
Rörelseresultat (EBIT) 2 620 598 2 223 394 2 276 193 156 777 -797 098 40 809 481 662 644 022 -1 873 240 142 916
Resultat efter finansnetto 2 601 332 2 212 511 2 255 956 126 346 -840 028 32 983 485 517 566 501 -1 959 700 311 673
Årets resultat 19 456 8 849 9 595 -364 932 80 654 44 954 389 629 278 314 -1 506 636 231 707
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 119 066 4 508 633 4 836 493 4 957 612 5 350 646 5 019 401 4 774 106 5 090 841 4 691 432 3 966 551
Omsättningstillgångar 7 877 432 6 523 691 7 477 693 3 925 243 3 451 022 3 118 476 5 119 860 4 490 473 4 201 224 4 214 511
Tillgångar 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 855 8 801 668 8 137 877 9 893 966 9 581 314 8 892 656 8 181 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 334 214 914 218 215 208 620 173 553 92 899 47 945 76 931 178 172 118 013
Obeskattade reserver 2 195 896 2 121 900 2 067 687 2 082 260 2 146 565 2 219 958 2 295 733 2 333 600 2 147 726 2 064 128
Avsättningar (tkr) 3 809 5 738 11 078 616 744 179 816 654 838 716 921 547 179 516 188 755 790
Långfristiga skulder 86 438 59 168 52 682 26 358 45 162 54 646 2 521 1 749 0 0
Kortfristiga skulder 9 480 021 8 630 604 9 964 524 5 948 873 6 256 572 5 115 536 6 830 846 6 621 855 6 050 570 5 243 131
Skulder och eget kapital 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 855 8 801 668 8 137 877 9 893 966 9 581 314 8 892 656 8 181 062
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 3 125 7 189 5 517 3 908 8 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 554 2 984 1 666 139 3 754
Löner till övriga anställda 2 300 330 2 052 903 2 104 045 2 001 660 1 981 721 1 920 728 2 000 326 1 723 077 1 581 670 2 051 669
Varav resultatlön till övriga anställda 70 344 40 969 41 705 - - 21 916 56 238 26 705 19 793 7 141
Sociala kostnader 986 692 902 972 887 593 789 880 819 767 571 791 923 706 683 187 594 555 962 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 869 769 18 325 630 18 429 506 15 513 073 14 305 507 15 180 976 17 402 987 13 535 481 7 018 053 17 830 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 513 4 402 4 419 4 400 4 470 4 473 4 362 4 198 4 559 5 486
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 617 4 152 4 153 3 512 3 184 3 385 3 978 3 223 1 539 3 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 671 677 634 627 558 672 575 478 551
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 413 731 3 044 947 3 241 842 1 130 021 123 963 843 840 1 305 028 1 360 929 -1 219 059 761 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,02% -0,42% 18,78% 8,55% -5,99% -12,73% 28,22% 92,84% -59,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,85% 20,15% 18,53% 1,77% -9,05% 1,13% 5,43% 7,04% -21,01% 4,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,58% 12,17% 12,43% 1,02% -5,60% 0,60% 3,10% 4,98% -26,62% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,68% 19,73% 20,96% 15,19% 8,12% 16,31% 14,36% 18,00% -3,78% 12,69%
Rörelsekapital/omsättning -7,69% -11,53% -13,55% -13,10% -19,71% -13,19% -9,86% -15,75% -26,35% -5,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,20% 16,95% 14,87% 20,63% 20,99% 21,25% 17,59% 18,75% 19,80% 19,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,51% 66,29% 67,57% 54,99% 43,11% 48,69% 65,29% 58,86% 61,36% 67,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...