Visa allt om NG:s Lackering AB
Visa allt om NG:s Lackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 163 3 458 4 464 5 467 5 397 5 464 3 135 3 176 5 384 4 806
Övrig omsättning 226 192 156 120 237 69 245 1 - 35
Rörelseresultat (EBIT) 332 -14 -217 328 571 33 173 -339 1 051 711
Resultat efter finansnetto 137 -221 -482 25 214 -240 72 -627 1 060 721
Årets resultat 137 -221 -76 103 138 20 39 -308 543 348
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 227 4 473 4 782 5 751 6 024 6 261 6 703 1 913 404 195
Omsättningstillgångar 677 661 1 047 1 218 1 285 1 299 945 1 071 2 915 1 977
Tillgångar 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319 2 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 -167 55 230 277 139 169 130 837 448
Obeskattade reserver 0 0 0 406 540 540 821 788 1 103 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 129 4 368 4 607 4 861 5 080 5 623 5 917 1 175 0 0
Kortfristiga skulder 804 932 1 168 1 471 1 413 1 258 741 891 1 379 907
Skulder och eget kapital 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319 2 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 792 556 853 867 917
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 164 1 101 1 616 1 783 1 622 1 069 421 555 983 842
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 434 492 691 758 706 771 450 604 793 864
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 150 0 50 0 400 154
Omsättning 4 389 3 650 4 620 5 587 5 634 5 533 3 380 3 177 5 384 4 841
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 6 7 6 6 4 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 041 865 744 781 900 911 784 635 897 801
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 398 386 353 377 427 361 405 445 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 663 322 168 728 1 003 461 437 -281 1 094 716
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,39% -22,54% -18,35% 1,30% -1,23% 74,29% -1,29% -41,01% 12,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,77% -0,27% -3,41% 4,71% 7,81% 0,44% 3,10% -10,86% 31,94% 33,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% -0,40% -4,46% 6,00% 10,58% 0,60% 7,56% -10,20% 19,69% 15,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,23% 69,03% 70,07% 72,22% 71,37% 74,08% 81,28% 82,27% 85,74% 84,39%
Rörelsekapital/omsättning -3,05% -7,84% -2,71% -4,63% -2,37% 0,75% 6,51% 5,67% 28,53% 22,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -0,61% -3,25% 0,94% 7,60% 9,23% 7,10% 10,12% 23,37% 49,15% 47,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,54% 47,96% 74,23% 70,02% 75,23% 78,22% 113,09% 106,17% 203,19% 205,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...