Visa allt om NG:s Lackering AB
Visa allt om NG:s Lackering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 168 4 163 3 458 4 464 5 467 5 397 5 464 3 135 3 176 5 384
Övrig omsättning 235 226 192 156 120 237 69 245 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 54 332 -14 -217 328 571 33 173 -339 1 051
Resultat efter finansnetto -105 137 -221 -482 25 214 -240 72 -627 1 060
Årets resultat -105 137 -221 -76 103 138 20 39 -308 543
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 887 4 227 4 473 4 782 5 751 6 024 6 261 6 703 1 913 404
Omsättningstillgångar 610 677 661 1 047 1 218 1 285 1 299 945 1 071 2 915
Tillgångar 4 497 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -135 -30 -167 55 230 277 139 169 130 837
Obeskattade reserver 0 0 0 0 406 540 540 821 788 1 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 960 4 129 4 368 4 607 4 861 5 080 5 623 5 917 1 175 0
Kortfristiga skulder 672 804 932 1 168 1 471 1 413 1 258 741 891 1 379
Skulder och eget kapital 4 497 4 904 5 134 5 830 6 968 7 309 7 560 7 648 2 984 3 319
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 792 556 853 867
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 164 1 101 1 616 1 783 1 622 1 069 421 555 983
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 434 492 691 758 706 771 450 604 793
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 150 0 50 0 400
Omsättning 4 403 4 389 3 650 4 620 5 587 5 634 5 533 3 380 3 177 5 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 6 7 6 6 4 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 042 1 041 865 744 781 900 911 784 635 897
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 403 398 386 353 377 427 361 405 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 393 663 322 168 728 1 003 461 437 -281 1 094
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 20,39% -22,54% -18,35% 1,30% -1,23% 74,29% -1,29% -41,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,58% 6,77% -0,27% -3,41% 4,71% 7,81% 0,44% 3,10% -10,86% 31,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,70% 7,98% -0,40% -4,46% 6,00% 10,58% 0,60% 7,56% -10,20% 19,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,88% 66,23% 69,03% 70,07% 72,22% 71,37% 74,08% 81,28% 82,27% 85,74%
Rörelsekapital/omsättning -1,49% -3,05% -7,84% -2,71% -4,63% -2,37% 0,75% 6,51% 5,67% 28,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -3,00% -0,61% -3,25% 0,94% 7,60% 9,23% 7,10% 10,12% 23,37% 49,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,91% 66,54% 47,96% 74,23% 70,02% 75,23% 78,22% 113,09% 106,17% 203,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...