Visa allt om Xinit AB
Visa allt om Xinit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 635 1 611 1 475 1 344 1 767 2 958 3 402 3 029 572 85
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 960 920 820 678 915 904 1 107 466 346 7
Resultat efter finansnetto 1 196 1 088 878 725 960 917 1 116 466 346 7
Årets resultat 860 702 509 401 525 502 623 240 234 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 7 10 0 36
Omsättningstillgångar 3 952 3 321 2 641 2 205 1 845 1 628 2 278 1 706 601 166
Tillgångar 3 952 3 321 2 641 2 205 1 845 1 628 2 286 1 716 601 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 589 2 031 1 479 1 118 917 792 890 581 341 107
Obeskattade reserver 1 555 1 465 1 281 1 058 877 634 402 123 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder -194 -175 -118 28 51 202 993 1 011 260 96
Skulder och eget kapital 3 952 3 321 2 641 2 205 1 845 1 628 2 286 1 716 601 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 432 0 416 495 384 392 400 75 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 432 0 420 0 0 941 1 133 1 271 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 136 135 141 131 162 503 624 681 36 0
Utdelning till aktieägare 200 300 150 150 200 400 600 315 0 0
Omsättning 1 635 1 611 1 475 1 344 1 767 2 958 3 402 3 029 572 85
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 635 1 611 1 475 1 344 1 767 1 479 1 701 1 515 572 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 638 624 611 733 978 1 107 1 245 126 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 960 920 820 678 915 911 1 109 468 346 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,49% 9,22% 9,75% -23,94% -40,26% -13,05% 12,31% 429,55% 572,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,26% 32,76% 33,28% 32,93% 51,98% 56,33% 48,82% 27,21% 57,57% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,15% 67,54% 59,59% 54,02% 54,27% 31,00% 32,80% 15,42% 60,49% 8,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,59% 100,00% 100,00% 99,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 253,58% 217,01% 187,05% 161,98% 101,53% 48,21% 37,77% 22,94% 59,62% 82,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,20% 95,56% 93,83% 86,07% 84,73% 77,35% 51,89% 39,02% 56,74% 52,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - - 7 875,00% 3 617,65% 805,94% 229,41% 168,74% 231,15% 172,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...