Visa allt om Myhrvold Nordic AB
Visa allt om Myhrvold Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 79 041 74 013 63 426 62 784 60 327 56 529 47 609 44 992 42 342 29 735
Övrig omsättning 291 557 477 66 7 6 466 1 157 369
Rörelseresultat (EBIT) 3 227 1 632 1 752 453 1 736 2 308 1 017 697 1 233 777
Resultat efter finansnetto 3 151 1 499 1 628 306 1 621 2 248 909 606 1 164 695
Årets resultat 2 606 881 1 092 212 949 1 273 494 314 613 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 93 381 627 784 830 793 223 234 198
Omsättningstillgångar 25 486 24 174 19 220 18 131 20 288 17 769 13 043 12 709 12 735 9 883
Tillgångar 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969 10 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 182 4 576 4 095 3 203 3 892 3 642 2 470 2 076 2 361 1 748
Obeskattade reserver 2 155 2 400 2 112 1 908 1 938 1 654 1 076 853 700 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 307 391 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 903 16 901 13 395 13 647 15 243 13 302 10 291 10 003 9 908 7 932
Skulder och eget kapital 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969 10 081
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 836 895 861 895 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 233 93 61 87 70
Löner till övriga anställda 14 526 13 478 12 509 12 192 11 547 9 546 7 496 6 624 5 789 4 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 203 133 175 136
Sociala kostnader 6 224 5 785 5 526 5 282 5 274 4 457 3 948 3 493 3 273 2 900
Utdelning till aktieägare 2 000 0 400 200 900 700 100 100 600 0
Omsättning 79 332 74 570 63 903 62 850 60 334 56 535 48 075 44 993 42 499 30 104
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 31 29 24 25 23 20 19 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 635 2 388 2 187 2 616 2 413 2 458 2 380 2 368 2 352 1 749
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 632 630 749 692 656 629 601 573 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 263 1 735 1 992 724 1 995 2 557 1 136 817 1 332 849
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,79% 16,69% 1,02% 4,07% 6,72% 18,74% 5,82% 6,26% 42,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,11% 7,15% 9,42% 2,83% 8,65% 12,65% 7,36% 5,45% 9,53% 7,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,24% 2,34% 2,91% 0,84% 3,02% 4,16% 2,14% 1,57% 2,92% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,09% 39,76% 43,56% 41,67% 44,61% 42,40% 38,80% 40,43% 40,37% 47,86%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 9,83% 9,18% 7,14% 8,36% 7,90% 5,78% 6,01% 6,68% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,69% 26,57% 29,30% 24,57% 25,25% 26,14% 23,58% 20,80% 22,09% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,53% 88,31% 75,57% 79,19% 76,85% 77,15% 70,07% 71,46% 80,26% 78,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...