Visa allt om Myhrvold Nordic AB
Visa allt om Myhrvold Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 74 774 79 041 74 013 63 426 62 784 60 327 56 529 47 609 44 992 42 342
Övrig omsättning 135 291 557 477 66 7 6 466 1 157
Rörelseresultat (EBIT) 366 3 227 1 632 1 752 453 1 736 2 308 1 017 697 1 233
Resultat efter finansnetto 272 3 151 1 499 1 628 306 1 621 2 248 909 606 1 164
Årets resultat 973 2 606 881 1 092 212 949 1 273 494 314 613
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 61 93 381 627 784 830 793 223 234
Omsättningstillgångar 25 713 25 486 24 174 19 220 18 131 20 288 17 769 13 043 12 709 12 735
Tillgångar 25 734 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 155 7 182 4 576 4 095 3 203 3 892 3 642 2 470 2 076 2 361
Obeskattade reserver 1 155 2 155 2 400 2 112 1 908 1 938 1 654 1 076 853 700
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 312 2 307 391 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 112 13 903 16 901 13 395 13 647 15 243 13 302 10 291 10 003 9 908
Skulder och eget kapital 25 734 25 547 24 267 19 601 18 759 21 072 18 599 13 838 12 932 12 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 836 895 861 895
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 233 93 61 87
Löner till övriga anställda - 14 526 13 478 12 509 12 192 11 547 9 546 7 496 6 624 5 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 203 133 175
Sociala kostnader - 6 224 5 785 5 526 5 282 5 274 4 457 3 948 3 493 3 273
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 0 400 200 900 700 100 100 600
Omsättning 74 909 79 332 74 570 63 903 62 850 60 334 56 535 48 075 44 993 42 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 30 31 29 24 25 23 20 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 492 2 635 2 388 2 187 2 616 2 413 2 458 2 380 2 368 2 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 674 704 632 630 749 692 656 629 601 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 402 3 263 1 735 1 992 724 1 995 2 557 1 136 817 1 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,40% 6,79% 16,69% 1,02% 4,07% 6,72% 18,74% 5,82% 6,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,90% 13,11% 7,15% 9,42% 2,83% 8,65% 12,65% 7,36% 5,45% 9,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% 4,24% 2,34% 2,91% 0,84% 3,02% 4,16% 2,14% 1,57% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,62% 42,09% 39,76% 43,56% 41,67% 44,61% 42,40% 38,80% 40,43% 40,37%
Rörelsekapital/omsättning 14,18% 14,65% 9,83% 9,18% 7,14% 8,36% 7,90% 5,78% 6,01% 6,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,42% 34,69% 26,57% 29,30% 24,57% 25,25% 26,14% 23,58% 20,80% 22,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,01% 117,53% 88,31% 75,57% 79,19% 76,85% 77,15% 70,07% 71,46% 80,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...