Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB
Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 544 1 597 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478 1 211
Övrig omsättning 231 236 33 - 19 - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 840 741 438 413 409 796 669 489 300 145
Resultat efter finansnetto 683 924 359 -358 -23 541 669 490 300 142
Årets resultat 759 666 201 -198 -193 285 348 252 146 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 383 428 380 308 1 001 1 101 438 320 328 8
Omsättningstillgångar 1 992 1 799 1 193 979 889 1 185 1 601 1 173 813 1 053
Tillgångar 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 992 1 533 1 022 821 1 159 1 473 1 308 1 049 887 807
Obeskattade reserver 130 430 275 180 527 540 398 213 84 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 264 277 287 205 273 334 230 170 255
Skulder och eget kapital 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 505 373 361 365 363 414 373 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 357 424 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 157 370 266 250 264 263 285 241 210
Utdelning till aktieägare 300 300 155 0 140 125 120 90 90 65
Omsättning 1 775 1 833 1 926 1 745 1 560 2 157 2 083 1 778 1 478 1 214
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 772 799 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 292 885 641 614 634 627 719 622 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 846 741 438 414 415 833 707 497 310 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,32% -15,64% 8,48% 13,24% -28,56% 3,55% 17,15% 20,30% 22,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,37% 47,51% 27,84% 32,07% 21,79% 36,18% 32,79% 32,89% 26,38% 13,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,40% 66,25% 23,14% 23,67% 26,74% 38,34% 32,12% 27,62% 20,37% 11,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 99,50%
Rörelsekapital/omsättning 112,69% 96,12% 48,39% 39,66% 44,39% 42,28% 60,83% 53,04% 43,50% 65,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,14% 83,90% 78,61% 74,04% 81,83% 81,85% 78,50% 80,53% 83,04% 76,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 790,48% 681,44% 430,69% 341,11% 433,66% 434,07% 479,34% 510,00% 478,24% 412,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...