Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB
Visa allt om RH-Energi- och VVS-konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 991 1 544 1 597 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478
Övrig omsättning 16 231 236 33 - 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 971 840 741 438 413 409 796 669 489 300
Resultat efter finansnetto 1 142 683 924 359 -358 -23 541 669 490 300
Årets resultat 768 759 666 201 -198 -193 285 348 252 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 383 428 380 308 1 001 1 101 438 320 328
Omsättningstillgångar 2 629 1 992 1 799 1 193 979 889 1 185 1 601 1 173 813
Tillgångar 3 010 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 460 1 992 1 533 1 022 821 1 159 1 473 1 308 1 049 887
Obeskattade reserver 280 130 430 275 180 527 540 398 213 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 252 264 277 287 205 273 334 230 170
Skulder och eget kapital 3 010 2 375 2 227 1 573 1 288 1 891 2 286 2 040 1 493 1 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 505 373 361 365 363 414 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 357 424 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 103 157 370 266 250 264 263 285 241
Utdelning till aktieägare 300 300 300 155 0 140 125 120 90 90
Omsättning 2 007 1 775 1 833 1 926 1 745 1 560 2 157 2 083 1 778 1 478
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 996 772 799 1 893 1 745 1 541 2 157 2 083 1 778 1 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 244 292 885 641 614 634 627 719 622
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 977 846 741 438 414 415 833 707 497 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,95% -3,32% -15,64% 8,48% 13,24% -28,56% 3,55% 17,15% 20,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,41% 35,37% 47,51% 27,84% 32,07% 21,79% 36,18% 32,79% 32,89% 26,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,06% 54,40% 66,25% 23,14% 23,67% 26,74% 38,34% 32,12% 27,62% 20,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80%
Rörelsekapital/omsättning 118,48% 112,69% 96,12% 48,39% 39,66% 44,39% 42,28% 60,83% 53,04% 43,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,98% 88,14% 83,90% 78,61% 74,04% 81,83% 81,85% 78,50% 80,53% 83,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 973,70% 790,48% 681,44% 430,69% 341,11% 433,66% 434,07% 479,34% 510,00% 478,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...