Visa allt om Hovsjö Fastighets AB
Visa allt om Hovsjö Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446 5 400
Övrig omsättning - 288 252 262 218 132 464 738 1 077 120
Rörelseresultat (EBIT) 6 030 4 425 3 735 5 253 5 221 4 392 3 866 3 005 5 231 2 983
Resultat efter finansnetto 5 009 3 931 3 119 4 366 4 240 3 308 2 646 1 635 3 714 1 635
Årets resultat 3 353 2 642 2 209 2 616 2 461 1 799 1 539 1 260 1 493 880
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 528 49 371 45 137 45 664 56 014 55 606 29 998 30 489 30 981 31 473
Omsättningstillgångar 6 698 4 747 4 064 3 187 2 089 1 865 898 1 478 1 563 1 327
Tillgångar 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 32 544 32 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 954 17 601 14 959 12 750 10 134 7 673 5 874 4 335 3 075 1 582
Obeskattade reserver 6 721 6 045 5 502 5 233 4 436 3 565 2 722 2 186 2 321 689
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 824 23 581 22 501 24 574 38 163 41 593 16 964 19 604 22 443 26 724
Kortfristiga skulder 7 727 6 892 6 239 6 294 5 370 4 640 5 336 5 843 5 634 3 805
Skulder och eget kapital 55 226 54 118 49 200 48 850 58 103 57 471 30 895 31 968 - 32 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 36 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 256 234 234 234 169 0 20 41 84 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 73 74 74 53 11 6 13 25 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 888 7 561 6 933 8 223 7 733 7 486 7 382 6 688 7 523 5 520
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 888 7 273 6 681 7 961 7 515 7 354 6 918 5 950 6 446 5 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 226 307 308 308 53 47 27 54 108 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 873 4 978 4 262 5 780 5 713 4 884 4 358 3 497 5 723 3 425
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,95% 8,86% -16,08% 5,93% 2,19% 6,30% 16,27% -7,69% 19,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,92% 9,30% 8,93% 12,23% 11,16% 8,24% 12,59% 9,51% 16,10% 9,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,99% 69,19% 65,80% 75,05% 86,31% 64,43% 56,24% 51,08% 81,26% 55,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,41% -29,49% -32,56% -39,03% -43,66% -37,73% -64,15% -73,36% -63,16% -45,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,43% 41,24% 39,13% 34,00% 23,07% 17,92% 25,51% 18,48% 14,58% 6,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,68% 68,88% 65,14% 50,64% 38,90% 40,19% 16,83% 25,30% 27,74% 34,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...