Visa allt om Hörnell Invest AB
Visa allt om Hörnell Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 275 977 290 366 328 862 339 439 321 341 374 467 368 619 345 619 335 441
Övrig omsättning 5 102 915 268 2 231 1 785 1 617 21 010 20 974 23 754
Rörelseresultat (EBIT) -6 475 -14 836 -9 186 -3 583 160 4 008 11 616 986 5 786
Resultat efter finansnetto -9 248 -16 568 -9 962 -3 324 182 57 559 8 983 -1 556 3 855
Årets resultat -9 231 -16 188 -9 651 -2 512 25 56 638 6 329 -221 3 774
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 572 31 093 30 917 23 536 11 235 11 433 9 130 7 470 9 433
Omsättningstillgångar 73 656 85 038 104 636 111 290 119 913 119 077 94 070 106 689 83 335
Tillgångar 96 228 116 131 135 553 134 826 131 148 130 510 103 200 114 159 92 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 293 25 859 42 681 56 833 61 345 65 319 8 781 2 451 3 873
Minoritetsintressen 33 61 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 388 719 1 496 0 0 0 2 219
Långfristiga skulder 13 388 18 911 12 250 13 500 3 570 8 280 19 458 22 514 19 001
Kortfristiga skulder 66 514 71 300 80 234 63 774 64 737 56 911 74 961 89 194 67 675
Skulder och eget kapital 96 228 116 131 135 553 134 826 131 148 130 510 103 200 114 159 92 768
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 669 1 385 3 039 2 452 2 568 2 714 2 885 2 740 2 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 38 188 40 566 43 672 40 826 41 780 42 716 41 998 42 319 39 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 15 934 17 330 19 987 18 175 18 264 18 484 19 122 19 110 18 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 281 079 291 281 329 130 341 670 323 126 376 084 389 629 366 593 359 195
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 108 122 173 128 140 142 155 156 150
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 555 2 380 1 901 2 652 2 295 2 637 2 378 2 216 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 486 386 480 447 450 413 411 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 477 -12 794 -7 311 -2 063 1 891 5 892 13 545 3 263 8 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,96% -11,71% -3,12% 5,63% -14,19% 1,59% 6,65% 3,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,51% -12,21% -6,16% -1,97% 0,75% 46,13% 11,64% 1,16% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% -4,88% -2,54% -0,78% 0,31% 16,08% 3,26% 0,38% 1,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,04% 25,11% 25,19% 24,57% 26,89% 26,83% 24,16% 24,78% 23,94%
Rörelsekapital/omsättning 2,59% 4,73% 7,42% 14,00% 17,17% 16,60% 5,18% 5,06% 4,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,93% 22,27% 31,49% 42,15% 46,78% 50,05% 8,51% 2,15% 4,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,45% 74,73% 82,18% 115,34% 126,61% 138,88% 68,47% 71,84% 66,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 309 1 023 2 290 2 290 2 000 1 500 0 0 0 0
Övrig omsättning 510 60 822 57 73 72 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -537 -2 247 -1 117 -539 -92 -918 -308 -150 0 0
Resultat efter finansnetto -733 -4 547 -10 416 -45 734 -299 -97 55 069 -628 -625
Årets resultat -765 -4 547 -10 619 -21 -67 289 367 55 133 -452 -439
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 830 6 675 19 190 30 600 33 195 30 733 25 325 23 535 16 697 16 429
Omsättningstillgångar 3 466 10 223 12 765 18 146 24 399 35 762 39 424 42 236 3 124 1 450
Tillgångar 8 296 16 898 31 955 48 746 57 594 66 495 64 749 65 771 19 821 17 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 723 8 488 23 061 40 217 50 738 60 305 62 016 65 121 9 923 8 646
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 276 1 276 1 340 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 603 4 736 7 388 7 750 4 000 4 000 0 0 7 343 7 343
Kortfristiga skulder 1 970 3 674 1 506 779 1 580 914 1 393 650 2 555 1 890
Skulder och eget kapital 8 296 16 898 31 955 48 746 57 594 66 495 64 749 65 771 19 821 17 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 443 - 841 486 527 937 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 1 050 548 433 421 302 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 193 659 733 608 428 641 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 0 8 000 0 0 0 1 000 0 4 000 0
Omsättning 819 1 083 3 112 2 347 2 073 1 572 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 309 512 1 145 1 145 1 000 750 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 705 1 061 764 688 940 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -514 -2 233 -1 103 -529 -92 -918 -308 -150 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,79% -55,33% 0,00% 14,50% 33,33% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,48% -13,00% -31,76% 0,44% 1,53% -0,31% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -120,39% -214,76% -443,14% 9,30% 44,20% -13,93% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 484,14% 640,18% 491,66% 758,38% 1 140,95% 2 323,20% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,93% 50,23% 72,17% 82,50% 89,73% 92,11% 97,30% 99,01% 50,06% 48,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,94% 278,25% 847,61% 2 329,40% 1 544,24% 3 912,69% 2 830,15% 6 497,85% 122,27% 76,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...