Visa allt om Hörnell Invest AB
Visa allt om Hörnell Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 325 309 1 023 2 290 2 290 2 000 1 500 0 0 0
Övrig omsättning - 510 60 822 57 73 72 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 135 -537 -2 247 -1 117 -539 -92 -918 -308 -150 0
Resultat efter finansnetto -1 060 -733 -4 547 -10 416 -45 734 -299 -97 55 069 -628
Årets resultat -1 260 -765 -4 547 -10 619 -21 -67 289 367 55 133 -452
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 962 4 830 6 675 19 190 30 600 33 195 30 733 25 325 23 535 16 697
Omsättningstillgångar 833 3 466 10 223 12 765 18 146 24 399 35 762 39 424 42 236 3 124
Tillgångar 2 795 8 296 16 898 31 955 48 746 57 594 66 495 64 749 65 771 19 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 018 4 723 8 488 23 061 40 217 50 738 60 305 62 016 65 121 9 923
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 276 1 276 1 340 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 603 4 736 7 388 7 750 4 000 4 000 0 0 7 343
Kortfristiga skulder 777 1 970 3 674 1 506 779 1 580 914 1 393 650 2 555
Skulder och eget kapital 2 795 8 296 16 898 31 955 48 746 57 594 66 495 64 749 65 771 19 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 443 - 841 486 527 937 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 1 050 548 433 421 302 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 193 659 733 608 428 641 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 8 000 0 0 0 1 000 0 4 000
Omsättning 325 819 1 083 3 112 2 347 2 073 1 572 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 325 309 512 1 145 1 145 1 000 750 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 724 705 1 061 764 688 940 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 024 -514 -2 233 -1 103 -529 -92 -918 -308 -150 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,18% -69,79% -55,33% 0,00% 14,50% 33,33% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,58% -4,48% -13,00% -31,76% 0,44% 1,53% -0,31% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -202,77% -120,39% -214,76% -443,14% 9,30% 44,20% -13,93% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 17,23% 484,14% 640,18% 491,66% 758,38% 1 140,95% 2 323,20% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,20% 56,93% 50,23% 72,17% 82,50% 89,73% 92,11% 97,30% 99,01% 50,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,21% 175,94% 278,25% 847,61% 2 329,40% 1 544,24% 3 912,69% 2 830,15% 6 497,85% 122,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...