Visa allt om Hudterapeuten i Höganäs AB
Visa allt om Hudterapeuten i Höganäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 293 - 493 986 956 924 742 769 664
Övrig omsättning - 5 - - 42 100 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -72 - 6 131 86 38 10 0 43
Resultat efter finansnetto -2 -71 - 10 134 86 38 15 -1 41
Årets resultat -2 -71 - 7 99 61 25 11 10 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 153 - 10 10 10 10 13 17 30
Omsättningstillgångar 181 170 - 361 488 419 361 344 399 427
Tillgångar 333 322 - 371 498 429 371 357 416 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 244 - 312 305 245 184 219 208 198
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 45 21 0 17
Kortfristiga skulder 99 79 - 60 193 184 141 116 208 226
Skulder och eget kapital 333 322 - 371 498 429 371 357 416 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 238 234 180 199 210 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 86 118 - 99 0 0 0 7 57 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 45 56 - 49 92 92 75 88 82 40
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 40 0 60 0 0
Omsättning 240 298 - 493 1 028 1 056 960 742 769 664
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 240 293 - 493 986 956 924 742 769 664
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 138 181 - 159 344 338 272 292 300 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 -72 - 6 131 86 41 25 12 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,09% - - -50,00% 3,14% 3,46% 24,53% -3,51% 15,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,60% -21,74% - 2,70% 27,11% 20,28% 10,51% 4,20% 0,00% 9,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,83% -23,89% - 2,03% 13,69% 9,10% 4,22% 2,02% 0,00% 6,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,17% 78,16% - 59,03% 60,14% 52,51% 51,95% 67,12% 64,24% 62,50%
Rörelsekapital/omsättning 34,17% 31,06% - 61,05% 29,92% 24,58% 23,81% 30,73% 24,84% 30,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,27% 75,78% - 84,10% 61,24% 57,11% 49,60% 61,34% 50,00% 45,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,42% 141,77% - 446,67% 183,42% 146,74% 184,40% 248,28% 151,92% 152,65%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...