Visa allt om Printmarket Kontor & Data AB
Visa allt om Printmarket Kontor & Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 870 1 646 2 075 2 392 2 745 2 386 2 388 2 833 2 642
Övrig omsättning 22 111 90 - - - 301 41 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -28 26 -41 61 252 -21 -375 -5 -256
Resultat efter finansnetto 22 -36 16 -54 32 246 -24 -375 -15 -283
Årets resultat 22 -36 16 -54 32 246 -24 -375 -15 -283
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Tillgångar 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 62 98 82 135 -47 -293 -269 106 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 126 106 55 51 372 612 511 0 0
Kortfristiga skulder 37 68 409 447 402 399 474 500 718 640
Skulder och eget kapital 220 255 613 584 589 724 793 742 824 908
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 27 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 245 451 453 446 467 640 491 404 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 61 124 123 122 228 95 118 111 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Omsättning 22 981 1 736 2 075 2 392 2 745 2 687 2 429 2 835 2 642
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 870 823 1 038 1 196 1 373 795 1 194 1 417 1 321
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 266 288 288 284 298 254 305 258 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 -28 26 -41 61 252 -21 -375 -5 -256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -47,14% -20,67% -13,25% -12,86% 15,05% -0,08% -15,71% 7,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -10,98% 4,40% -7,02% 10,53% 35,36% -2,40% -49,06% -0,36% -28,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -3,22% 1,64% -1,98% 2,59% 9,33% -0,80% -15,24% -0,11% -9,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 54,48% 39,98% 34,41% 35,03% 40,07% 28,29% 19,89% 27,99% 19,38%
Rörelsekapital/omsättning - 21,49% 12,39% 6,60% 7,82% 11,84% 13,37% 10,13% 3,74% 10,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,73% 24,31% 15,99% 14,04% 22,92% -6,49% -36,95% -36,25% 12,86% 29,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 594,59% 375,00% 96,58% 62,64% 68,66% 99,75% 104,22% 92,20% 61,98% 80,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...