Visa allt om Russian Real Estate Investment Company AB
Visa allt om Russian Real Estate Investment Company AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 411 9 464 35 410 40 321 40 600 36 300 42 100 67 700 46 000 16 571
Övrig omsättning 8 643 - 506 174 - 53 900 62 200 - 28 200 30 000 1 240
Rörelseresultat (EBIT) -10 487 -101 249 499 976 -314 430 46 300 51 900 -974 500 -383 000 21 700 -35 962
Resultat efter finansnetto 21 150 5 743 360 860 -457 952 -30 100 44 300 -1 070 700 -405 000 -2 700 -68 740
Årets resultat 19 442 4 730 347 386 -443 494 -38 100 47 400 -1 067 900 -350 700 -15 900 -76 667
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 419 314 251 395 202 415 613 028 1 033 800 973 400 1 014 900 2 037 700 1 935 100 1 303 414
Omsättningstillgångar 114 367 88 089 85 538 91 548 100 400 144 400 157 500 140 400 106 600 203 525
Tillgångar 533 681 339 484 287 953 704 576 1 134 200 1 117 800 1 172 400 2 178 100 2 041 700 1 506 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 250 309 278 264 737 121 847 538 900 562 400 177 300 1 202 100 1 104 600 681 749
Minoritetsintressen 0 0 3 367 -122 841 -22 300 -9 500 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 722 18 591 0 0 16 100 0 0 0 51 100 49 493
Långfristiga skulder 0 0 16 47 072 563 400 521 000 10 500 873 900 786 000 731 213
Kortfristiga skulder 63 709 11 615 19 833 658 498 38 100 43 900 984 600 102 100 100 000 44 484
Skulder och eget kapital 533 681 339 484 287 953 704 576 1 134 200 1 117 800 1 172 400 2 178 100 2 041 700 1 506 939
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 3 343 5 586 6 700 5 700 5 600 13 700 9 200 3 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 4 700 -
Löner till övriga anställda - 5 420 3 565 3 218 7 200 6 900 9 500 17 800 14 700 8 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 073 1 785 1 835 2 500 1 800 4 600 5 100 4 700 2 740
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 054 9 464 541 584 40 321 94 500 98 500 42 100 95 900 76 000 17 811
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 19 25 23 23 25 42 77 57 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 268 498 1 416 1 753 1 765 1 452 1 002 879 807 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 348 348 463 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 487 -61 496 500 532 -314 430 46 800 52 500 -974 100 -382 400 22 100 -32 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,52% -73,27% -12,18% -0,69% 11,85% -13,78% -37,81% 47,17% 177,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,42% 1,69% 177,89% -46,21% 3,13% 13,08% -81,75% -15,44% 1,52% -1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 977,35% 60,68% 1 446,58% -807,42% 87,44% 402,75% -2 276,48% -496,90% 67,39% -180,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 75,08% 69,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 101,12% 808,05% 185,55% -1 406,09% 153,45% 276,86% -1 964,61% 56,57% 14,35% 959,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,93% 91,10% 91,94% 17,29% 47,51% 50,31% 15,12% 55,19% 54,10% 45,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,51% 758,41% 431,29% 13,90% 263,52% 328,93% 16,00% 137,51% 106,60% 457,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 161 1 508 404 1 102 1 800 1 100 1 100 1 200 1 200 280
Övrig omsättning 446 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 320 -52 721 -20 875 -17 179 -114 500 -14 100 -1 015 000 -326 100 -32 600 -20 583
Resultat efter finansnetto -11 276 -32 375 487 781 -715 186 -96 200 10 300 -1 106 600 -15 600 -51 100 -94 912
Årets resultat -11 276 -32 492 487 776 -715 215 -75 000 10 200 -1 106 600 -15 600 -51 100 -97 043
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 404 201 311 168 233 895 392 032 1 031 700 710 400 912 000 1 951 400 1 843 900 1 233 332
Omsättningstillgångar 93 932 7 260 44 528 4 231 18 000 367 400 216 600 185 600 51 600 132 249
Tillgångar 498 133 318 428 278 423 396 263 1 049 700 1 077 800 1 128 600 2 137 000 1 895 500 1 365 581
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 432 653 305 232 252 558 -255 318 459 900 534 900 133 800 1 239 500 1 150 300 663 688
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 16 146 563 600 510 800 200 840 600 684 900 678 923
Kortfristiga skulder 65 480 13 196 25 850 651 435 26 200 32 100 994 600 56 900 60 300 22 970
Skulder och eget kapital 498 133 318 428 278 423 396 263 1 049 700 1 077 800 1 128 600 2 137 000 1 895 500 1 365 581
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 324 - 5 700 4 000 4 500 7 100 5 000 3 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 313 0 18 535 0 0 0 300 500 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 231 352 4 669 1 600 1 200 2 000 2 600 2 700 1 857
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 607 1 508 404 1 102 1 800 1 100 1 100 1 200 1 200 280
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 2 2 2 2 2 2 3 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 754 202 551 900 550 550 400 400 47
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 147 806 723 2 485 4 150 2 600 3 250 3 233 2 567 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 320 -52 721 -20 825 -17 179 -114 300 -13 800 -1 014 700 -325 900 -32 500 -20 466
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,32% 273,27% -63,34% -38,78% 63,64% 0,00% -8,33% 0,00% 328,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,05% -10,12% 207,94% -154,63% -2,05% 13,57% -76,04% 4,33% 4,94% 1,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6 333,54% -2 135,88% 143 303,22% -55 603,18% -1 194,44% 13 300,00% -78 018,18% 7 708,33% 7 800,00% 5 412,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17 672,05% -393,63% 4 623,27% -58 729,95% -455,56% 30 481,82% -70 727,27% 10 725,00% -725,00% 39 028,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,85% 95,86% 90,71% -64,43% 43,81% 49,63% 11,86% 58,00% 60,69% 48,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,45% 55,02% 172,26% 0,65% 68,70% 1 144,55% 21,78% 326,19% 85,57% 575,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...