Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB
Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 956 895 1 099 974 608 1 073 537 909 966 1 110
Övrig omsättning - - - - 98 10 27 - 15 30
Rörelseresultat (EBIT) 16 -76 7 3 -39 35 19 49 -87 13
Resultat efter finansnetto 0 -97 -11 -1 -43 35 16 36 -81 16
Årets resultat 0 -97 -13 -1 -43 20 16 36 -81 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 66 68 36 78 90 4 10 20 48
Omsättningstillgångar 359 377 514 389 350 465 232 436 485 559
Tillgångar 403 442 581 425 428 556 236 445 505 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 55 66 78 80 122 102 86 50 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 150 250 0 0 0 0 0 59 139
Kortfristiga skulder 197 236 265 347 349 433 133 359 396 347
Skulder och eget kapital 403 442 581 425 428 556 236 445 505 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 268 0 0 112 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 269 200 286 153 110 0 5 171 220 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 63 98 54 48 89 12 55 98 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 956 895 1 099 974 706 1 083 564 909 981 1 140
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 478 448 550 974 608 358 537 455 483 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 226 186 231 311 213 128 33 126 208 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 -38 33 45 -18 39 24 66 -59 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,82% -18,56% 12,83% 60,20% -43,34% 99,81% -40,92% -5,90% -12,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% -16,97% 1,38% 0,71% -9,11% 6,29% 8,47% 11,46% -16,04% 2,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,67% -8,38% 0,73% 0,31% -6,41% 3,26% 3,72% 5,61% -8,39% 1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,00% 79,57% 89,31% 89,19% 79,14% 89,55% 81,57% 77,93%
Rörelsekapital/omsättning 16,95% 15,75% 22,66% 4,31% 0,16% 2,98% 18,44% 8,47% 9,21% 19,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,65% 12,44% 11,36% 18,35% 18,69% 21,94% 43,22% 19,33% 9,90% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,23% 159,75% 193,96% 112,10% 100,29% 107,39% 174,44% 121,45% 122,47% 161,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...