Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB
Visa allt om Mediaeffekt Berglund och Trygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 706 956 895 1 099 974 608 1 073 537 909 966
Övrig omsättning 25 - - - - 98 10 27 - 15
Rörelseresultat (EBIT) 38 16 -76 7 3 -39 35 19 49 -87
Resultat efter finansnetto 27 0 -97 -11 -1 -43 35 16 36 -81
Årets resultat 27 0 -97 -13 -1 -43 20 16 36 -81
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 44 66 68 36 78 90 4 10 20
Omsättningstillgångar 260 359 377 514 389 350 465 232 436 485
Tillgångar 285 403 442 581 425 428 556 236 445 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 55 55 66 78 80 122 102 86 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 150 150 250 0 0 0 0 0 59
Kortfristiga skulder 173 197 236 265 347 349 433 133 359 396
Skulder och eget kapital 285 403 442 581 425 428 556 236 445 505
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 268 0 0 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 269 200 286 153 110 0 5 171 220
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 76 63 98 54 48 89 12 55 98
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 731 956 895 1 099 974 706 1 083 564 909 981
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 353 478 448 550 974 608 358 537 455 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 76 226 186 231 311 213 128 33 126 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 36 -38 33 45 -18 39 24 66 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,15% 6,82% -18,56% 12,83% 60,20% -43,34% 99,81% -40,92% -5,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% 3,97% -16,97% 1,38% 0,71% -9,11% 6,29% 8,47% 11,46% -16,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 1,67% -8,38% 0,73% 0,31% -6,41% 3,26% 3,72% 5,61% -8,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 79,57% 89,31% 89,19% 79,14% 89,55% 81,57%
Rörelsekapital/omsättning 12,32% 16,95% 15,75% 22,66% 4,31% 0,16% 2,98% 18,44% 8,47% 9,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,12% 13,65% 12,44% 11,36% 18,35% 18,69% 21,94% 43,22% 19,33% 9,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,29% 182,23% 159,75% 193,96% 112,10% 100,29% 107,39% 174,44% 121,45% 122,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...