Visa allt om Hebyfastigheter AB
Visa allt om Hebyfastigheter AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 119 963 116 068 114 151 115 415 111 622 101 589 103 455 94 708 88 813 79 726
Övrig omsättning 9 589 11 376 10 234 6 213 7 750 5 444 7 938 2 605 2 029 3 137
Rörelseresultat (EBIT) 28 447 24 242 2 240 24 029 27 444 18 961 20 977 14 998 10 961 11 018
Resultat efter finansnetto 9 633 6 922 -16 494 4 034 6 998 2 128 3 496 1 598 -1 845 3 477
Årets resultat 8 107 3 549 -17 174 4 022 6 927 1 459 3 496 1 473 -1 845 3 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 628 580 488 564 483 601 548 620 599 599 285 511 482 496 998 450 230 406 608
Omsättningstillgångar 65 429 52 796 55 115 48 460 32 237 28 675 53 859 31 258 77 684 105 552
Tillgångar 646 057 633 284 619 598 650 008 652 836 627 960 565 341 528 256 527 914 512 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 864 89 759 85 573 102 747 98 726 91 799 90 339 86 842 85 370 87 215
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 372 1 779 161 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 504 391 484 952 497 074 514 199 515 581 501 194 440 847 405 330 404 637 402 098
Kortfristiga skulder 41 430 56 794 36 790 33 062 38 530 34 967 34 155 36 084 37 907 22 847
Skulder och eget kapital 646 057 633 284 619 598 650 008 652 836 627 960 565 341 528 256 527 914 512 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 816 841 772 780 742 791 873 856 863 829
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 285 11 163 10 872 9 491 9 351 9 637 9 054 8 194 8 031 8 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 222 4 496 4 775 4 397 4 221 4 334 4 182 3 948 3 850 3 475
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 129 552 127 444 124 385 121 628 119 372 107 033 111 393 97 313 90 842 82 863
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 40 43 41 41 40 41 42 38 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 926 2 902 2 655 2 815 2 722 2 540 2 523 2 255 2 337 2 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 420 390 365 363 369 348 330 343 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 717 43 909 40 779 42 705 42 081 31 497 33 307 24 839 20 328 19 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,36% 1,68% -1,10% 3,40% 9,88% -1,80% 9,24% 6,64% 11,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,42% 3,87% 0,45% 3,79% 4,28% 3,06% 3,77% 3,10% 2,36% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,80% 21,14% 2,45% 21,32% 25,02% 18,93% 20,59% 17,28% 14,03% 14,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,27% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,01% -3,44% 16,05% 13,34% -5,64% -6,19% 19,05% -5,10% 44,79% 103,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,15% 14,17% 13,81% 15,81% 15,12% 14,62% 15,98% 16,44% 16,17% 17,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,93% 92,96% 149,81% 146,57% 83,67% 82,01% 157,69% 86,63% 204,93% 461,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 790 52 142 52 446 52 434 51 727 46 533 50 845 43 543 39 630 30 886
Övrig omsättning 6 072 4 324 5 012 2 841 3 990 3 370 952 314 55 814
Rörelseresultat (EBIT) 16 178 12 375 12 451 12 731 13 399 9 241 9 015 7 964 6 832 1 075
Resultat efter finansnetto 6 489 3 857 3 219 3 287 3 503 812 -603 1 990 1 091 1 265
Årets resultat 4 528 2 048 1 968 2 144 2 454 143 -603 365 -159 930
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 305 920 305 178 303 715 308 836 314 764 320 806 299 058 299 502 258 102 208 903
Omsättningstillgångar 23 492 16 399 24 220 25 025 22 237 10 045 14 325 13 404 48 592 78 835
Tillgångar 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694 287 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 514 88 986 85 323 83 355 84 380 84 668 84 525 85 128 84 763 84 923
Obeskattade reserver 1 744 732 732 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 526 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 205 150 209 717 214 984 225 622 229 994 229 347 213 159 204 706 199 992 192 992
Kortfristiga skulder 27 478 20 897 26 896 24 884 22 627 16 836 15 699 23 072 21 939 9 823
Skulder och eget kapital 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694 287 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 376 8 900 8 597 7 164 7 003 7 181 6 850 5 854 5 813 5 931
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 421 3 021 3 013 2 607 2 610 2 736 2 623 2 315 2 291 2 070
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 862 56 466 57 458 55 275 55 717 49 903 51 797 43 857 39 685 31 700
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 32 34 33 33 31 32 31 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 630 1 629 1 543 1 589 1 567 1 501 1 589 1 405 1 524 1 287
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 369 342 301 304 320 299 288 319 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 421 16 440 18 022 18 218 19 029 14 420 14 186 11 077 9 503 3 664
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,16% -0,58% 0,02% 1,37% 11,16% -8,48% 16,77% 9,87% 28,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% 3,88% 3,86% 3,91% 4,06% 2,81% 2,89% 2,71% 2,40% 0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,08% 23,92% 24,11% 24,87% 26,43% 19,96% 17,80% 19,48% 18,60% 4,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,77% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,41% -8,63% -5,10% 0,27% -0,75% -14,59% -2,70% -22,20% 67,25% 223,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,80% 27,85% 26,19% 24,97% 25,04% 25,59% 26,97% 27,21% 27,64% 29,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,49% 78,48% 90,05% 100,57% 98,28% 59,66% 91,25% 58,10% 221,49% 802,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...