Visa allt om Hebyfastigheter AB
Visa allt om Hebyfastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 730 53 790 52 142 52 446 52 434 51 727 46 533 50 845 43 543 39 630
Övrig omsättning 5 433 6 072 4 324 5 012 2 841 3 990 3 370 952 314 55
Rörelseresultat (EBIT) 14 854 16 178 12 375 12 451 12 731 13 399 9 241 9 015 7 964 6 832
Resultat efter finansnetto 6 409 6 489 3 857 3 219 3 287 3 503 812 -603 1 990 1 091
Årets resultat 3 953 4 528 2 048 1 968 2 144 2 454 143 -603 365 -159
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 479 305 920 305 178 303 715 308 836 314 764 320 806 299 058 299 502 258 102
Omsättningstillgångar 23 447 23 492 16 399 24 220 25 025 22 237 10 045 14 325 13 404 48 592
Tillgångar 332 926 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 467 93 514 88 986 85 323 83 355 84 380 84 668 84 525 85 128 84 763
Obeskattade reserver 3 021 1 744 732 732 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 862 1 526 1 245 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 199 883 205 150 209 717 214 984 225 622 229 994 229 347 213 159 204 706 199 992
Kortfristiga skulder 30 693 27 478 20 897 26 896 24 884 22 627 16 836 15 699 23 072 21 939
Skulder och eget kapital 332 926 329 412 321 577 327 935 333 861 337 001 330 851 313 383 312 906 306 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 614 9 376 8 900 8 597 7 164 7 003 7 181 6 850 5 854 5 813
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 502 3 421 3 021 3 013 2 607 2 610 2 736 2 623 2 315 2 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 163 59 862 56 466 57 458 55 275 55 717 49 903 51 797 43 857 39 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 33 32 34 33 33 31 32 31 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 610 1 630 1 629 1 543 1 589 1 567 1 501 1 589 1 405 1 524
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 393 369 342 301 304 320 299 288 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 165 20 421 16 440 18 022 18 218 19 029 14 420 14 186 11 077 9 503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,75% 3,16% -0,58% 0,02% 1,37% 11,16% -8,48% 16,77% 9,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,46% 4,91% 3,88% 3,86% 3,91% 4,06% 2,81% 2,89% 2,71% 2,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,14% 30,08% 23,92% 24,11% 24,87% 26,43% 19,96% 17,80% 19,48% 18,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,77%
Rörelsekapital/omsättning -13,24% -7,41% -8,63% -5,10% 0,27% -0,75% -14,59% -2,70% -22,20% 67,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,98% 28,80% 27,85% 26,19% 24,97% 25,04% 25,59% 26,97% 27,21% 27,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,39% 85,49% 78,48% 90,05% 100,57% 98,28% 59,66% 91,25% 58,10% 221,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...