Visa allt om Stamina Film AB
Visa allt om Stamina Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 954 1 227 900 1 171
Övrig omsättning - - - - - - 3 75 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 055 19 435 246 1 558 1 132 -6 378 119 762
Resultat efter finansnetto 210 1 185 707 238 1 309 1 264 551 60 369 772
Årets resultat 530 1 103 490 45 537 898 701 16 260 673
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 33 1 6 13 22 34 35 786 819
Omsättningstillgångar 7 222 7 593 6 338 5 640 6 346 5 049 4 146 3 598 3 223 2 985
Tillgångar 7 290 7 626 6 338 5 646 6 359 5 071 4 180 3 633 4 010 3 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 071 6 040 4 937 4 447 4 702 4 165 3 507 2 805 2 989 2 729
Obeskattade reserver 500 1 225 1 176 1 046 938 508 470 691 806 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 720 361 225 153 719 397 204 136 214 265
Skulder och eget kapital 7 290 7 626 6 338 5 646 6 359 5 071 4 180 3 633 4 010 3 804
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 513 - 481 524 405 388 378 400 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 569 0 342 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 253 236 182 207 226 201 195 222 208 107
Utdelning till aktieägare 350 500 0 0 300 0 240 0 200 0
Omsättning 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 957 1 302 900 1 171
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 954 1 227 900 1 171
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 762 560 706 795 658 631 661 610 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 056 20 440 253 1 567 1 144 11 395 139 792
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 97,23% -14,32% 8,83% -57,73% 32,73% 124,21% -22,25% 36,33% -23,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,94% 15,55% 11,14% 5,88% 26,48% 24,93% 13,21% 16,35% 9,23% 20,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 125,33% 105,99% 54,06% 27,67% 59,32% 59,09% 57,86% 48,41% 41,11% 65,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,78% 97,50% 91,69% 96,82% 100,00% 95,60% 98,44% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 294,61% 646,29% 468,07% 457,25% 198,20% 217,48% 413,21% 282,15% 334,33% 232,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,63% 91,73% 92,37% 92,42% 84,81% 89,52% 92,19% 90,90% 89,01% 87,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 003,06% 2 103,32% 2 816,89% 3 686,27% 882,61% 1 271,79% 2 032,35% 2 645,59% 1 506,07% 1 126,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...