Visa allt om Stamina Film AB
Visa allt om Stamina Film AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 584 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 954 1 227 900
Övrig omsättning 12 - - - - - - 3 75 -
Rörelseresultat (EBIT) 587 1 055 19 435 246 1 558 1 132 -6 378 119
Resultat efter finansnetto 587 210 1 185 707 238 1 309 1 264 551 60 369
Årets resultat 326 530 1 103 490 45 537 898 701 16 260
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 68 33 1 6 13 22 34 35 786
Omsättningstillgångar 7 186 7 222 7 593 6 338 5 640 6 346 5 049 4 146 3 598 3 223
Tillgångar 7 247 7 290 7 626 6 338 5 646 6 359 5 071 4 180 3 633 4 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 046 6 071 6 040 4 937 4 447 4 702 4 165 3 507 2 805 2 989
Obeskattade reserver 657 500 1 225 1 176 1 046 938 508 470 691 806
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 720 361 225 153 719 397 204 136 214
Skulder och eget kapital 7 247 7 290 7 626 6 338 5 646 6 359 5 071 4 180 3 633 4 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 513 - 481 524 405 388 378 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 569 0 342 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 253 236 182 207 226 201 195 222 208
Utdelning till aktieägare 235 350 500 0 0 300 0 240 0 200
Omsättning 1 596 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 957 1 302 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 584 2 207 1 119 1 306 1 200 2 839 2 139 954 1 227 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 855 762 560 706 795 658 631 661 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 594 1 056 20 440 253 1 567 1 144 11 395 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,23% 97,23% -14,32% 8,83% -57,73% 32,73% 124,21% -22,25% 36,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,10% 37,94% 15,55% 11,14% 5,88% 26,48% 24,93% 13,21% 16,35% 9,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,06% 125,33% 105,99% 54,06% 27,67% 59,32% 59,09% 57,86% 48,41% 41,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,85% 100,00% 100,00% 97,78% 97,50% 91,69% 96,82% 100,00% 95,60% 98,44%
Rörelsekapital/omsättning 419,32% 294,61% 646,29% 468,07% 457,25% 198,20% 217,48% 413,21% 282,15% 334,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,50% 88,63% 91,73% 92,37% 92,42% 84,81% 89,52% 92,19% 90,90% 89,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 320,96% 1 003,06% 2 103,32% 2 816,89% 3 686,27% 882,61% 1 271,79% 2 032,35% 2 645,59% 1 506,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...