Visa allt om Transborders AB
Visa allt om Transborders AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 848 837 734 812 710 921 1 951 3 008 3 124 2 717
Övrig omsättning - 26 83 76 - - - - 45 -
Rörelseresultat (EBIT) 128 -18 58 52 8 -9 27 432 831 447
Resultat efter finansnetto 129 -18 59 53 10 -8 31 487 830 450
Årets resultat 104 -18 45 39 7 -9 22 362 608 302
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 259 285 55 547 587 712 311 340 422
Omsättningstillgångar 972 826 842 1 088 629 666 685 1 921 1 914 1 340
Tillgångar 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 080 1 027 1 094 1 099 1 110 1 153 1 161 1 439 1 357 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 16 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 59 32 43 66 101 236 793 882 732
Skulder och eget kapital 1 145 1 085 1 127 1 142 1 176 1 253 1 397 2 232 2 255 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 30 399 371 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 230 253 240 281 203 224 682 1 033 831 750
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 93 66 66 70 92 420 606 533 434
Utdelning till aktieägare 300 50 50 50 50 50 0 300 280 250
Omsättning 848 863 817 888 710 921 1 951 3 008 3 169 2 717
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 5 5 5 5 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 424 167 147 162 142 184 390 430 521 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 154 55 44 60 55 48 233 293 293 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 214 68 138 81 48 116 156 560 965 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,31% 14,03% -9,61% 14,37% -22,91% -52,79% -35,14% -3,71% 14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,27% -1,66% 5,24% 4,73% 0,85% -0,64% 2,36% 21,82% 36,94% 25,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,21% -2,15% 8,04% 6,65% 1,41% -0,87% 1,69% 16,19% 26,66% 16,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,23% 95,10% 95,50% 94,21% 97,61% 82,52% 96,87% 97,84% 96,99% 91,20%
Rörelsekapital/omsättning 106,96% 91,64% 110,35% 128,69% 79,30% 61,35% 23,01% 37,50% 33,03% 22,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,32% 94,65% 97,07% 96,23% 94,39% 92,02% 83,11% 64,47% 60,69% 57,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 495,38% 1 400,00% 2 631,25% 2 530,23% 953,03% 659,41% 240,25% 242,24% 217,01% 183,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...