Visa allt om Gröna Ånäs AB
Visa allt om Gröna Ånäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 92 71 - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 3 046
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -144 - 97 106 26 320 -53 72 50
Resultat efter finansnetto -3 -140 - 112 120 36 339 -18 98 57
Årets resultat -3 -12 - 60 65 116 185 8 50 41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 - 8 13 24 11 18 9 19
Omsättningstillgångar 385 410 - 704 884 910 1 203 1 455 1 640 1 369
Tillgångar 385 418 - 713 897 934 1 214 1 474 1 648 1 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 107 - 186 187 322 306 451 443 393
Obeskattade reserver 0 0 - 128 99 70 195 109 140 113
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 282 312 - 399 611 543 714 915 1 065 882
Skulder och eget kapital 385 418 - 713 897 934 1 214 1 474 1 648 1 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 6 80 - 80 99 297 545 295 381 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 2 - 7 157 49 237 33 37 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 25 - 56 135 146 278 166 175 155
Utdelning till aktieägare 0 0 - 65 60 200 100 0 0 0
Omsättning 92 71 - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 3 046
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 379 588 774 3 357 2 643 2 519 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 171 391 520 1 214 496 605 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -140 - 101 118 34 327 -44 83 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,58% - - -35,54% -24,03% -76,94% 27,01% 4,92% -17,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% -33,49% - 15,71% 13,38% 3,85% 27,92% -1,29% 5,95% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% -197,18% - 29,55% 20,41% 4,65% 10,10% -0,72% 3,89% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,91% 97,18% - 98,94% 100,00% 84,37% 92,25% 61,94% 68,68% 53,18%
Rörelsekapital/omsättning 111,96% 138,03% - 80,47% 46,43% 47,42% 14,57% 20,43% 22,83% 15,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,75% 25,60% - 39,32% 28,98% 40,00% 37,04% 35,92% 33,00% 34,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,52% 131,41% - 176,44% 144,68% 167,59% 168,49% 159,02% 153,99% 155,22%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...