Visa allt om Wiklund & Micke's All El AB
Visa allt om Wiklund & Micke's All El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 714 8 172 9 375 5 320 5 331 4 167 3 144 2 743 2 152 2 201
Övrig omsättning - - - - - 31 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 122 923 816 1 091 722 628 33 134 -12 95
Resultat efter finansnetto 1 120 926 828 1 091 702 622 22 70 -37 62
Årets resultat 653 724 477 590 359 332 14 53 -22 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 279 213 141 67 41 13 23 83 84
Omsättningstillgångar 2 249 2 135 3 398 2 346 1 882 1 104 756 364 375 617
Tillgångar 2 557 2 414 3 611 2 488 1 949 1 145 769 387 459 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 818 864 840 963 673 454 141 168 149 188
Obeskattade reserver 1 110 831 840 630 350 160 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 88 37 72 50
Kortfristiga skulder 628 718 1 930 895 926 530 539 182 237 448
Skulder och eget kapital 2 557 2 414 3 611 2 488 1 949 1 145 769 387 459 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 692 668 636 572 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 719 1 812 1 790 1 291 1 081 262 85 0 43 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 764 698 925 432 394 331 334 302 217 181
Utdelning till aktieägare 700 700 700 600 300 140 20 40 35 60
Omsättning 8 714 8 172 9 375 5 320 5 331 4 198 3 144 2 743 2 152 2 201
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 179 2 043 2 344 1 330 1 777 1 389 1 048 1 372 1 076 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 647 660 726 460 538 438 370 491 430 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 138 939 825 1 100 722 641 42 144 -1 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,63% -12,83% 76,22% -0,21% 27,93% 32,54% 14,62% 27,46% -2,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,96% 38,48% 23,07% 43,85% 37,10% 54,85% 4,29% 34,88% -2,61% 13,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,90% 11,37% 8,89% 20,51% 13,56% 15,07% 1,05% 4,92% -0,56% 4,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,93% 53,34% 50,42% 71,18% 58,53% 60,07% 51,18% 51,70% 52,93% 64,61%
Rörelsekapital/omsättning 18,60% 17,34% 15,66% 27,27% 17,93% 13,77% 6,90% 6,64% 6,41% 7,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,85% 62,64% 41,41% 57,37% 47,77% 49,95% 18,34% 43,41% 32,46% 28,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,12% 297,35% 176,06% 262,12% 203,24% 208,30% 140,26% 200,00% 158,23% 137,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...