Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB
Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 305 3 987 3 228 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832 6 000
Övrig omsättning 375 396 186 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -602 -136 -869 177 197 -31 102 394 167 383
Resultat efter finansnetto -609 -227 -871 181 188 -36 44 288 62 161
Årets resultat -609 -227 -473 123 172 -21 23 63 31 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 242 318 376 434 482 288 708 788 1 077 1 081
Omsättningstillgångar 578 979 1 108 1 968 2 226 29 1 754 2 068 1 356 1 158
Tillgångar 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433 2 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -306 304 531 1 004 880 96 454 431 391 360
Obeskattade reserver 0 0 0 398 394 0 245 245 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 380 266 202 543 434 200 279 417 593 610
Kortfristiga skulder 745 727 752 458 999 21 1 484 1 763 1 404 1 225
Skulder och eget kapital 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433 2 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 400 496 573 416 144 0 571 518 528 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 946 823 679 353 591 0 779 272 364 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 490 483 515 299 327 0 507 341 304 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Omsättning 3 680 4 383 3 414 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832 6 000
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 4 3 4 0 5 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 102 797 807 1 706 1 326 - 956 1 271 958 3 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 619 359 442 358 260 - 368 254 278 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -547 -72 -800 290 336 -26 262 565 365 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,11% 23,51% -36,94% -3,51% - -100,00% -5,98% 32,67% -36,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -72,44% -9,79% -56,94% 7,57% 8,38% - 4,71% 13,80% 5,34% 13,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,97% -3,19% -26,18% 3,56% 4,28% - 2,43% 7,75% 3,39% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,20% 57,11% 49,29% 43,31% 47,99% - 59,46% 42,92% 56,13% 62,60%
Rörelsekapital/omsättning -5,05% 6,32% 11,03% 29,50% 23,13% - 5,65% 6,00% -1,25% -1,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -37,32% 23,44% 35,78% 53,99% 43,22% 30,28% 25,78% 21,27% 17,40% 17,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,03% 132,05% 144,81% 423,58% 218,02% 138,10% 118,19% 116,73% 95,44% 81,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...