Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB
Visa allt om Carlssons Bygg i Degeberga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 763 3 305 3 987 3 228 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832
Övrig omsättning 249 375 396 186 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 -602 -136 -869 177 197 -31 102 394 167
Resultat efter finansnetto 261 -609 -227 -871 181 188 -36 44 288 62
Årets resultat 261 -609 -227 -473 123 172 -21 23 63 31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 242 318 376 434 482 288 708 788 1 077
Omsättningstillgångar 1 105 578 979 1 108 1 968 2 226 29 1 754 2 068 1 356
Tillgångar 1 200 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 -306 304 531 1 004 880 96 454 431 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 398 394 0 245 245 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 541 380 266 202 543 434 200 279 417 593
Kortfristiga skulder 503 745 727 752 458 999 21 1 484 1 763 1 404
Skulder och eget kapital 1 200 820 1 297 1 484 2 403 2 708 317 2 461 2 856 2 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 400 496 573 416 144 0 571 518 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 946 823 679 353 591 0 779 272 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 490 483 515 299 327 0 507 341 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Omsättning 3 012 3 680 4 383 3 414 5 119 5 305 0 4 780 5 084 3 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 5 4 3 4 0 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 921 1 102 797 807 1 706 1 326 - 956 1 271 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 619 359 442 358 260 - 368 254 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 164 -547 -72 -800 290 336 -26 262 565 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,40% -17,11% 23,51% -36,94% -3,51% - -100,00% -5,98% 32,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,92% -72,44% -9,79% -56,94% 7,57% 8,38% - 4,71% 13,80% 5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,39% -17,97% -3,19% -26,18% 3,56% 4,28% - 2,43% 7,75% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,44% 47,20% 57,11% 49,29% 43,31% 47,99% - 59,46% 42,92% 56,13%
Rörelsekapital/omsättning 21,79% -5,05% 6,32% 11,03% 29,50% 23,13% - 5,65% 6,00% -1,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,00% -37,32% 23,44% 35,78% 53,99% 43,22% 30,28% 25,78% 21,27% 17,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,90% 75,03% 132,05% 144,81% 423,58% 218,02% 138,10% 118,19% 116,73% 95,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...