Visa allt om Erik Lundströms Butik AB
Visa allt om Erik Lundströms Butik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 095 20 562 22 910 23 941 24 107 23 803 25 003 25 348 24 208 23 599
Övrig omsättning 1 925 1 741 1 731 1 615 1 092 1 209 1 202 1 051 974 1 022
Rörelseresultat (EBIT) 281 279 -491 308 -57 -10 -225 198 62 408
Resultat efter finansnetto 274 271 -495 306 -63 -16 -224 213 70 397
Årets resultat 169 465 -494 281 -63 -16 -167 111 50 380
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 158 311 416 525 733 670 411 359 418
Omsättningstillgångar 2 711 2 621 2 560 2 654 1 784 1 644 1 652 2 475 1 989 1 814
Tillgångar 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347 2 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 287 117 -347 147 -134 -71 -55 242 131 81
Obeskattade reserver 64 0 0 0 0 0 0 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 181 81 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 467 2 661 3 219 2 923 2 262 2 367 2 377 2 587 2 216 2 151
Skulder och eget kapital 2 817 2 779 2 871 3 070 2 310 2 377 2 322 2 886 2 347 2 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 379 370 329 262 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 024 3 354 4 070 3 906 3 490 3 080 3 120 3 069 3 027 2 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 018 1 067 1 462 1 331 1 149 1 183 1 156 1 321 1 333 1 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0
Omsättning 22 020 22 303 24 641 25 556 25 199 25 012 26 205 26 399 25 182 24 621
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 13 13 13 13 12 11 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 233 2 056 1 762 1 842 1 854 1 831 2 084 2 304 1 513 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 443 429 404 362 361 398 435 294 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 333 433 -297 511 167 217 -65 356 200 554
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,27% -10,25% -4,31% -0,69% 1,28% -4,80% -1,36% 4,71% 2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,98% 10,04% -17,00% 10,23% -2,47% -0,42% -9,60% 7,38% 3,03% 18,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,40% 1,36% -2,13% 1,31% -0,24% -0,04% -0,89% 0,84% 0,29% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,39% 25,20% 25,81% 27,18% 25,63% 24,86% 23,87% 24,76% 24,71% 24,77%
Rörelsekapital/omsättning 1,21% -0,19% -2,88% -1,12% -1,98% -3,04% -2,90% -0,44% -0,94% -1,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,96% 4,21% -12,09% 4,79% -5,80% -2,99% -2,37% 9,81% 5,58% 3,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,75% 70,95% 55,02% 65,82% 39,92% 41,74% 44,01% 73,10% 58,53% 59,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...