Visa allt om Thoréns Bygg & Måleri i Kroksgård AB
Visa allt om Thoréns Bygg & Måleri i Kroksgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 937 2 197 3 536 4 521 3 663 3 159 2 739 4 000 2 840 2 075
Övrig omsättning 152 98 - 20 - - 35 - - 125
Rörelseresultat (EBIT) 139 -199 -143 135 3 15 25 28 56 81
Resultat efter finansnetto 120 -221 -156 118 -18 -4 2 4 41 65
Årets resultat 120 -221 -123 95 0 -5 -3 10 29 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 37 109 181 274 293 221 302 296
Omsättningstillgångar 490 607 489 691 676 661 873 639 658 442
Tillgångar 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 100 64 237 142 193 198 223 213 184
Obeskattade reserver 0 0 0 34 44 64 64 60 72 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 199 41 7 64 200 221 56 290 120
Kortfristiga skulder 270 320 421 522 607 478 682 522 384 362
Skulder och eget kapital 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 456 446 365 370 337 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 689 1 004 1 509 1 336 804 646 643 715 496 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 253 358 421 380 396 348 309 395 234 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 50 0 22 0 0
Omsättning 2 089 2 295 3 536 4 541 3 663 3 159 2 774 4 000 2 840 2 200
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 646 732 1 179 1 130 916 790 685 800 947 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 462 657 448 418 358 339 309 361 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 152 -176 -71 207 96 100 107 109 137 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,83% -37,87% -21,79% 23,42% 15,95% 15,33% -31,52% 40,85% 36,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,37% -32,10% -27,19% 16,88% 0,35% 1,61% 2,15% 3,26% 5,94% 10,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,18% -9,06% -4,04% 2,99% 0,08% 0,47% 0,91% 0,70% 2,01% 3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,82% 68,55% 66,71% 57,49% 60,20% 58,34% 62,43% 75,28% 65,07% 50,99%
Rörelsekapital/omsättning 11,36% 13,06% 1,92% 3,74% 1,88% 5,79% 6,97% 2,93% 9,65% 3,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,90% 16,13% 12,17% 32,76% 20,35% 25,71% 21,04% 30,95% 27,62% 31,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,52% 167,50% 79,57% 132,38% 111,37% 138,28% 128,01% 122,41% 171,35% 122,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...