Visa allt om FRITAB Aktiebolag
Visa allt om FRITAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 927 15 708 13 652 15 098 17 261 16 321 16 442 17 619 18 100 16 438
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 084 1 728 1 142 1 971 2 188 2 475 2 695 2 782 3 866 3 963
Resultat efter finansnetto 485 1 614 970 1 750 2 010 2 331 2 567 2 647 3 748 3 768
Årets resultat 47 755 838 734 831 914 1 168 1 193 1 266 1 262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 200 3 360 3 481 3 561 3 504 3 385 391 538 561
Omsättningstillgångar 17 935 17 567 14 524 14 193 15 519 15 677 13 249 15 029 13 190 11 433
Tillgångar 18 027 17 768 17 884 17 674 19 080 19 181 16 634 15 420 13 728 11 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 723 10 676 9 921 9 083 8 349 7 517 6 603 5 435 4 242 2 976
Obeskattade reserver 2 525 2 639 2 811 3 034 3 303 3 452 3 395 3 445 3 497 3 038
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 600 1 628 0 0 0 0 2 838 1 440 1 440 2 160
Kortfristiga skulder 2 178 2 825 5 152 5 557 7 428 8 212 3 797 5 100 4 550 3 820
Skulder och eget kapital 18 027 17 768 17 884 17 674 19 080 19 181 16 634 15 420 13 728 11 994
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 173 1 160 1 143 1 115 1 118 1 113 1 067 987
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 549 1 707 564 560 544 510 424 478 398 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 899 929 942 941 913 851 800 835 849 748
Utdelning till aktieägare 3 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 927 15 708 13 652 15 098 17 261 16 321 16 442 17 619 18 100 16 438
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 982 3 142 2 730 3 020 3 452 3 264 3 288 3 524 4 525 4 110
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 548 557 563 538 515 494 507 612 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 193 1 849 1 281 2 120 2 347 2 606 2 846 2 950 4 036 4 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,39% 15,06% -9,58% -12,53% 5,76% -0,74% -6,68% -2,66% 10,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,57% 9,75% 6,39% 11,20% 11,48% 12,91% 16,27% 18,61% 28,81% 33,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,10% 11,03% 8,37% 13,11% 12,69% 15,17% 16,46% 16,29% 21,85% 24,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,36% 42,13% 45,89% 46,67% 42,10% 45,00% 43,66% 43,77% 45,90% 46,83%
Rörelsekapital/omsättning 98,93% 93,85% 68,65% 57,20% 46,87% 45,74% 57,49% 56,35% 47,73% 46,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,41% 71,67% 67,73% 64,04% 56,52% 52,45% 54,74% 51,33% 49,24% 43,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 443,99% 322,94% 52,21% 26,65% 23,77% 23,27% 49,17% 22,73% 57,91% 93,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...